Koalícia pre vzdelávanie v oblasti klímy

27 mája 2021

Cieľom tejto iniciatívy je podpora spravodlivého, ekologického a digitálneho spoločenského prechodného obdobia  v Európe prostredníctvom mobilizácie vzdelávania a odbornej prípravy v komunite. Činnosti koalície podporujú a dopĺňajú ďalšie projekty Európskej zelenej dohody vrátane Európskeho paktu o klíme.

Koalícia zmobilizuje komunitu pre vzdelávanie a odbornú prípravu na prácu na dosiahnutí klimaticky neutrálnej a udržateľnej Európskej únie (EÚ).

Bude sa o to usilovať centralizáciou, zvyšovaním škály, podporou a propagáciou akcií zdola nahor, spoluvytváranými akciami zahŕňajúcimi žiakov, študentov, učiteľov, vzdelávacie inštitúcie a zainteresované strany.

Činnosť koalície bude riadiť sekretariát EÚ v spolupráci s národnými koalíciami, školami, univerzitami a inými zainteresovanými stranami v oblasti vzdelávania.

Vytvorí sa špecializovaná online platforma na centralizáciu úsilia koalície v podobe záväzkov ku konkrétnym opatreniam prijatých jednotlivcami a kolektívnymi aktérmi na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Záväzky v oblasti vzdelávania pre klimatickú koalíciu sa budú riadiť piatimi prioritami:

  • rozvoj zelených zručností
  • tréning učiteľov
  • podpora zmeny správania
  • prepojenie vzdelávania a vedy
  • kolektívne zvyšovanie povedomia

Kde nájdem viac informácií:

Vzdelávanie pre klimatickú koalíciu (europa.eu)

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.