Ako získať grant

Finančný príspevok z programu Erasmus+ v oblasti mládeže môžu získať organizácie/inštitúcie registrované na Slovensku a neformálne skupiny mladých ľudí. Oprávnení žiadatelia pre jednotlivé aktivity sú uvedení v sekcii Príručky pre žiadateľov.

Právne záväzné informácie o podmienkach získania podpory z programu Erasmus+ publikovala Európska komisia v dokumente Sprievodca programom Erasmus+. Znenie podmienok uvedených v tomto dokumente má prednosť pred informáciami v iných informačných materiáloch alebo inštrukciách. Informácie poskytnuté inými osobami ako Národnou agentúrou nie sú revidované a agentúra nezodpovedá za ich správnosť.

pexels-photo-3850201
4. Formuláre žiadosti
Žiadosti o grant sa podávajú prostredníctvom online webových formulárov, ktoré sa nachádzajú na portáli Európskej komisie s online formulármi. Európska komisia zverejňuje formuláre k jednotlivým kľúčovým akciám programu Erasmus+ postupne.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.