Ako používame vaše informácie

Vaše údaje používame na rôzne účely v závislosti od typov informácií, ktoré sme od vás a o vás zhromaždili, a od konkrétnych služieb, ktoré používate, aby sme mohli:

 • Posielať informácie v súvislosti s našimi službami
 • Reagovať na vašu komunikáciu a požiadavky
 • Poskytovať služby v zmysle služieb, ktoré si môžete vyžiadať.
 • Kontaktovať vás e-mailom, poštou alebo telefonicky ohľadom služieb, prieskumov, výskumných štúdií, informácií o programoch EÚ, špeciálnych podujatiach a iných témach, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať.
 • Prispôsobiť obsah, ktorý poskytujeme prostredníctvom služieb
 • Pomôcť nám lepšie pochopiť vaše záujmy a potreby a zlepšiť služby
 • Zapojiť sa do analýz, prieskumov a správ týkajúcich sa používania služieb
 • Zabezpečiť vám služby, ktoré poskytujeme
 • Dodržiavať všetky postupy, zákony a nariadenia, ktoré sa na nás vzťahujú, ak je to potrebné pre naše oprávnené záujmy alebo oprávnené záujmy iných
 • Ustanoviť, vykonávať alebo brániť naše zákonné práva tam, kde je to potrebné pre naše oprávnené záujmy alebo oprávnené záujmy iných

Kombinované informácie. Na účely uvedené v tomto dokumente Zásady ochrany osobných údajov môžeme spojiť informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služieb, s informáciami, ktoré získame z iných zdrojov, online aj offline, a použiť takéto kombinované informácie v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Súhrnné/anonymné údaje môžeme agregovať a/alebo anonymizovať akékoľvek informácie zhromaždené prostredníctvom webovej stránky, takže takéto informácie už nie je možné spájať s vami alebo s vaším zariadením. Tieto informácie môžeme použiť na akýkoľvek účel vrátane, bez obmedzenia, na výskumné a marketingové účely, štatistické analýzy používania webových stránok a tiež môžeme tieto údaje zdieľať s tretími stranami, vrátane inzerentov, propagačných partnerov a sponzorov, ak je to potrebné.

Ako zdieľame vaše informácie

Eurodesk bude zdieľať vaše informácie nasledujúcimi spôsobmi:

 • Poskytovatelia služieb. Ak nám poskytnete ďalšie informácie, ktoré môžu byť potrebné na nájdenie umiestnenia, pracovnej ponuky, školenia alebo ubytovania v inej krajine, musíme poskytnúť prístup k vašim informáciám alebo ich zdieľať s partnerskými organizáciami v celej Európe, ktoré poskytujú služby nezávisle alebo v našom mene.  Majú prístup na vykonávanie týchto služieb, ale majú zakázané používať vaše informácie na iné účely.
 • Kto spracováva informácie. Eurodesk má pobočky v 37 krajinách vrátane nečlenských štátov EÚ (Island, Macedónsko, Nórsko, Turecko, Ukrajina, Gruzínsko) s 37 koordinačnými kanceláriami a viac ako 3000 sprostredkovateľskými organizáciami (multiplikátormi/partnermi). Zodpovednosť za vaše informácie spadá do starostlivosti kancelárie alebo partnera, ktorý ako prvý zhromaždil vaše informácie, a všetci partneri Eurodesk dodržiavajú nové pravidlá GDPR a toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Informácie môžu byť zdieľané interne, ak sú uložené v uzavretom systéme, konferencii alebo skupine, ktoré nie sú prístupné nikomu, kto nie je členom Eurodesk.
 • Súvisiace subjekty. S vaším súhlasom môže kancelária Eurodesk alebo partner zdieľať informácie, ktoré môžu byť použité na priame kontaktovanie s inými partnermi alebo partnermi tretích strán, ako sú neziskové organizácie, vládne organizácie alebo spoločnosti, ktoré môžu ponúkať produkty alebo služby alebo iné príležitosti, ktoré môžu byť ktoré vás zaujímajú.
 • Ochranou používaním služieb Eurodesk beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžeme pristupovať, uchovávať a zverejňovať informácie, ktoré o vás zhromažďujeme a uchovávame, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takýto prístup, uchovávanie alebo zverejnenie je primerane potrebné. na: (a) dodržiavanie zákonného procesu (napr. predvolanie alebo súdny príkaz) alebo zákona; (b) presadzovať naše Podmienky používania, tieto Zásady ochrany osobných údajov (c) reagovať na tvrdenia, že akýkoľvek obsah porušuje práva tretích strán; (d) reagovať na vaše požiadavky na služby zákazníkom; a/alebo (e) chrániť práva, majetok alebo osobnú bezpečnosť úradníkov Eurodesk, multiplikátorov a pridružených spoločností, jeho používateľov a/alebo verejnosti. To zahŕňa výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami na účely ochrany pred podvodmi, súladu s platnými zákonmi, predchádzania spamu/malvéru a na podobné účely.
 • Využívanie našich príležitostí. Ak sa rozhodnete zdieľať svoj životopis na pracovnú ponuku alebo stáž, vaše informácie budú prístupné potenciálnemu alebo priamemu zamestnávateľovi a budú ďalej zdieľané s našou sieťou partnerov, vrátane, bez obmedzenia, podrobností o vašom profile a ďalších informácií súvisiacich s vašou prácou. skúsenosti a ciele.
 • Súhrnné/anonymné informácie. Z času na čas môže spoločnosť Eurodesk zdieľať súhrnné/anonymné informácie o používaní Služieb, ako napríklad, ale nie výlučne, zverejnenie správy o trendoch používania alebo výsledkov prieskumu alebo iných demografických informácií. Zdieľanie takýchto údajov je neobmedzené.

Ochrana dát

V súvislosti s vašimi informáciami môžete mať určité práva, ako je ďalej opísané v tejto časti.

Vaše zákonné práva


Ak by ste chceli získať ďalšie informácie v súvislosti s vašimi zákonnými právami podľa platných zákonov alebo by ste si chceli niektoré z nich uplatniť, kontaktujte nás kedykoľvek na adrese gdpr@eurodesk.eu. Vaše miestne zákony, ako napríklad v Európskej únii, vám môžu povoliť, aby ste nás požiadali:

 • poskytnúť prístup a/alebo kópiu určitých informácií, ktoré o vás uchovávame
 • zabrániť spracovaniu vašich informácií na účely priameho marketingu (vrátane akéhokoľvek priameho marketingového spracovania založeného na profilovaní)
 • aktualizovať informácie, ktoré sú neaktuálne alebo nesprávne
 • vymazať určité informácie, ktoré o vás uchovávame, ak to nie je administratívne vyžadované
 • obmedziť spôsob, akým spracovávame a zverejňujeme určité vaše informácie
 • preniesť svoje informácie
 • odvolať súhlas so spracovaním vašich údajov


Všetky žiadosti zvážime a odpovieme v lehote stanovenej príslušným zákonom. Upozorňujeme však, že určité informácie môžu byť za určitých okolností vyňaté z takýchto žiadostí, medzi ktoré môže patriť, či musíme naďalej spracúvať vaše informácie pre naše oprávnené záujmy alebo pre splnenie zákonnej povinnosti.

V rozsahu, v akom podáte takúto žiadosť, požadujeme určité informácie, ktoré vám pomôžu overiť vašu žiadosť a zabrániť podvodným informáciám a žiadostiam o odstránenie. Konkrétne vás žiadame o poskytnutie nasledujúcich informácií:

 1. Vaše meno a e-mailová adresa, ktoré ste použili na kontaktovanie našich služieb;
  osoby alebo organizácie, ktoré ako prvé spracúvali vaše údaje;
 2. Približný dátum, kedy ste nám poskytli svoje údaje;
 3. Informácie, ktoré chcete zobraziť a/alebo požiadať o ich odstránenie;
 4. Krajina trvalého bydliska;
 5. Vyhlásenie pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že všetky informácie vo vašej žiadosti sú pravdivé alebo že máte oprávnenie podať žiadosť v mene vlastníka.
  V závislosti od okolností a informácií, ktoré požadujete, môžeme podľa vlastného uváženia vyžadovať ďalšie metódy overenia.

Marketingová komunikácia


Môžete nám dať pokyn, aby sme nepoužívali vaše kontaktné údaje na to, aby sme vás kontaktovali e-mailom, poštou alebo telefonicky v súvislosti s produktami, službami, propagačnými akciami a špeciálnymi udalosťami, ktoré by mohli osloviť vaše záujmy, a to tak, že nás budete kontaktovať na adrese gdpr@eurodesk.eu.

V komerčných e-mailových správach sa môžete odhlásiť aj podľa pokynov uvedených v spodnej časti takýchto e-mailov. Upozorňujeme, že bez ohľadu na vašu žiadosť môžeme stále používať a zdieľať určité informácie, ako to povoľujú tieto zásady ochrany osobných údajov alebo ako to vyžadujú platné zákony. Napríklad nemôžete odhlásiť niektoré prevádzkové e-maily, ako napríklad tie, ktoré odrážajú náš vzťah alebo transakcie s vami.

Uchovávanie vašich informácií


Vaše údaje uchovávame nie dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú. Čas, počas ktorého uchovávame informácie, závisí od účelov, na ktoré sme ich zhromažďovali a používali, a/alebo ako je to potrebné v súlade s platnými zákonmi.

© 2018 Eurodesk
Názov Eurodesk sa nesmie používať v reklame alebo reklame súvisiacej s distribúciou týchto informácií bez osobitného, ​​predchádzajúceho písomného súhlasu. Reprodukcia je povolená za predpokladu, že je uvedený zdroj.