Inklúzia a rozmanitosť 

Inklúzia a rozmanitosť v rámci programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

Inklúzia bola jednou z priorít už v predchádzajúcej generácii európskych mládežníckych programov. Ale nové programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity pre obdobie 2021-2027 sú ešte inkluzívnejšie. Finančná podpora vyhradená na inklúziu, nové formáty, zjednodušené procesy podávania žiadostí, či školenia a možnosti sieťovania pre organizácie a pracovníkov s mládežou zvyšujú prístupnosť programov pre lokálne organizácie, aj pre významné množstvo mladých ľudí, ktorí v porovnaní s rovesníkmi čelia väčšiemu množstvu prekážok, ak sa chcú zapojiť do medzinárodného projektu.

Čo znamená slovo inklúzia?

Sociálna inklúzia znamená zmenu v postoji, dopracovanie sa do stavu, kde sa rozmanitosť začne pokladať za „normu“ a existujúce rozdiely, nech už predstavujú akokoľvek náročnú výzvu, sa považujú za obohatenie, zdroj príležitostí a možnosť učiť sa vo všetkých oblastiach spoločenského života. Pri práci s európskou mládežou a pri neformálnom vzdelávaní sa inklúzia považuje za bežnú prax, čo má zabezpečiť rovnaký prístup do ponúkaných štruktúr a programov pre ľudí s menším množstvom príležitostí než majú ich rovesníci. Preto by európske projekty zamerané na mládež mali byť navrhnuté s použitím inkluzívneho prístupu a s ohľadom na rozmanitosť.

360_F_395964031_V2omReg5Ojd7qrF3RLK81q6PxpuKkkr6

Čo je potrebné vedieť k realizácii inkluzívneho projektu?

Práve nad touto otázkou sa zamýšľala slovenská národná agentúra spoločne s dalšími 17 národnými agentúrami pre Európske programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity a spoločným výsledkom je príručka s názvom "Zapoj sa do inklúzie!". Príručka je určená práve organizáciám a pracovníkom s mládežou, ktorí by chceli realizovať európske projekty a majú len málo alebo žiadne skúsenosti s plánovaním inkluzívnych mládežníckych projektov. Cieľom je podporiť pracovníkov s mládežou, rozvíjať a upevňovať ich zručnosti v oblasti inkluzívnej práce s mládežou, ktorá by mala brať ohľad na rozmanitosť a poskytnúť im znalosti potrebné pri práci s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením alebo zhoršeným zdravotným stavom. V príručke nájdete stručný prehľad praktických rád na prípravu, implementáciu a následné kroky pri krátkodobých inkluzívnych aktivitách v rámci oboch programov. Zameriava sa hlavne na mládežnícke výmeny a aktivity participácie mládeže v rámci programu Erasmus+. Napriek tomu sa, samozrejme, všetky tieto rady môžu v prispôsobenej podobe využiť aj pri krátkodobých, či dokonca dlhodobých dobrovoľníckych projektoch a iných inkluzívnych mládežníckych aktivitách. Príručka je skvelá v tom, že namiesto poukazovania na problémy rovno ponúka riešenia

Ako pracovať s témou inklúzie v rámci organizácie stretegicky? 

Ponúkame interaktívny nástroj na podporu väčšej inklúzie a rozmanitosti v rámci programov EÚ pre mládež (Erasmus+ pre mládež a Európsky zbor solidarity). Táto cestovná mapa inklúzie a diverzity (I&D) podrobne popisuje cestu, ktorou sa musíme vydať v rámci mládežníckych programov EÚ, aby sme implementovali stratégiu začlenenia a diverzity. Do cieľa sa môžeme dostať len vtedy, ak všetky zainteresované strany prispejú k inklúzii a rozmanitosti v sektore mládeže. Ak chceme, aby programy EÚ pre mládež boli dostupné všetkým mladým ľuďom, tak európske financovanie by malo byť prospešné pre všetkých mladých ľudí v Európe. Preto by financovanie malo byť dostupné aj pre tých mladých ľudí, ktorí sú v nevýhode v porovnaní so svojimi rovesníkmi a zvyčajne nemajú prístup k európskym projektom pre mládež.

Tri úrovne obsahu mapy inklúzie a diverzity:

  • 5 ciest - Ide o zastrešujúce hlavné témy, ktoré tvoria všeobecný rámec celého plánu I&D. Každá cesta má špecifickú farbu, aby bola ľahšie rozpoznateľná.
  • 3 Miľníky - Každá z ciest má 3 hlavné miľníky. Tieto rozdeľujú celkový cieľ na konkrétnejšie kroky.
  • Akcie a výsledky - Každý miľník obsahuje konkrétne, špecifické návrhy akcií, ktoré podporia daný miľník, a niekoľko detailov o tom, čo by sa zmenilo, ak by sa tieto akcie uskutočnili.

Táto cestovná I&D mapa bola vytvorená v spolupráci s ďaľšími národnými agentúrami, odborníkmi na inklúziu a príjemcami, ktorí pracujú s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí. Mapa zahŕňa zozbierané osvedčené postupy z publikácií a výskumu SALTO Inclusion. 

Ako pretaviť tému inklúzie v rámci organizácie do konkrétnych krokov?

Z odpoveďou na túto otázku by vám mohla pomôcť sebahodnotiaca škála, ktorá vzinkla v rámci projektu "Cesty k inklúzii II" realizovaného organizáciou A Centrum. Škála má napomôcť pretaviť ťažko uchopiteľnú a širokú problematiku inklúzie do konkrétnych a praktických krokov, ktoré môžu mládežnícke organizácie realizovať, ak chcú vnútorne poctivo riešiť problematiku inklúzie v otázke začleňovania mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Dokument si môžete otvoriť na tomto linku

Príklady realizovaných projektov

Hľadaj hrdinu vo svojom vnútri

Práca so znevýhodnenou mládežou

Realizátorom projektu bola Nadácia Krajina Harmónie, ktorá sa venuje mentálne, zmyslovo, citovo a telesne znevýhodneným ľuďom.

Medzinárodná mládežnícka výmena s názvom „Hľadaj hrdinu vo svojom vnútri“ pomohla mladým ľuďom objaviť, reflektovať a rozvíjať ich túžby, záujmy, jedinečné schopnosti a talenty. Realizátorom projektu bola Nadácia Krajina Harmónie, ktorá sa spoločne s mladými ľuďmi snažila objaviť ako sa stať hrdinom vlastného života, ako si vážiť samých seba, veriť si a byť na seba a svoje konanie hrdý. Zároveň s účastníkmi výmeny diskutovali o tom, čo znamená pre každého z nás byť plnohodnotne začlenený do svojej komunity, ako rozvíjať svoj talent a ako meniť miesto, kde žijeme na priestor, kde každý nájde svoje miesto na využitie svojho talentu. Cieľom projektu bolo pomocou rôznorodých neformálnych aktivít prispieť k posilneniu myšlienok rozvoja talentov, inklúzie, tolerancie, solidarity, aktívneho občianstva a otvorenosti voči inakosti. Na výmene sa zúčastnili mladí ľudia z Portugalska, Nemecka, Španielska, Veľkej Británie, Grécka, Slovenska a Českej republiky. Do výmeny bolo zapojených aj niekoľko mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením a s nedostatkom príležitostí. Počas realizácie projektu sa organizácia snažila vytvoriť príležitosti pre všetkých mladých ľudí, aby sa cítili byť zapojení do aktivít bez ohľadu na svoju odlišnosť. Súčasťou aktivít boli aj rôzne tvorivé metódy ako divadlo, tanec, hudba, tvorivé ruky, fotka, video a komiks.Výsledky zo všetkých aktivít mládežníckej výmeny a tvorivých dielní sa spojili do finálneho predstavenia, ktoré bolo prezentované na verejnosti, čím realizátori projektu chceli ukázať aké talenty účastníci v sebe skrývajú a akých hrdinov v sebe objavili.

ReflAct-reflekívne účenia sa v práci s mládežou

Práca s pracovníkmi s mládežou so znevýhodnením

Realizátorom projektu bola organizácie Change Your Self

Pracovníci s mládežou vo svojej každodennej práci používajú rôzne techniky na podporu učenia sa a podporu kritického myslenia. Zároveň možno predpokladať, že každý pracovník s mládežou pozná techniky reflexie, avšak už nie každý ich dokáže strategicky umiestniť v rámci programu s dôrazom na dôležité detaily. To je jeden z dôvodov, prečo sa organizácia Change Your Self rozhodla zrealizovať projekt s názvom „ReflAct-reflective learning in youth work“, ktorého cieľom bolo prostredníctvom vzdelávacieho kurzu rozvíjať odborné kompetencie pracovníkov s mládežou a zlepšiť ich zručnosti v téme reflektívneho učenia. Ďalšie ciele projektu boli zamerané na rozvíjanie zručnosti účastníkov pri definovaní individuálnych učebných štýlov v ich cieľových skupinách a prehĺbiť povedomie pracovníkov s mládežou o nástrojoch a technikách reflexie. Osobitný dôraz bol kladení na zapojenie pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov, ktorí mali skúsenosti s prácou s mladými ľuďmi zo znevýhodnených skupín. Zároveň do realizácie samotného projektu boli zapojení aj samotní pracovníci s mládežou s rôznym typom znevýhodnenia.  

Mars a Venuša alebo muž a žena

Práca s mladými ľuďmi z detských domovov

Realizátorom projektu bola organizácia Silnejší slabším

Projekt "Mars a Venuša, alebo muž a žena" bol určený pre 40 mladých ľudí z detských domovov, ale i rodín zo zlých sociálnych pomerov. Viacerí účastníci boli napríklad rómskeho pôvodu. Miesto výmeny bude mesto Trenčín. Cieľom mládežníckej výmeny bolo posunúť a nasmerovať účastníkov v otázkach týkajúcich sa témy rodová rovnosť. Mladí ľudia zo slabších sociálnych pomerov majú častokrát skreslené predstavy čo sa očakáva od žien, a čo od mužov. Títo mladí ľudia žijú v zariadeniach, kde sa stretávajú skôr so ženskými vzormi správania, alebo sú z rodín, kde sú netypické vzorce správania, ktoré majú zaužívané v domácom prostredí. Mládežníckej výmeny sa zúčastnilo 20 účastníkov z Českej republiky a 20 účastníkov zo Slovenska. Účastníci si prostredníctvom workshopov mohli zvýšiť svoje praktické rovnako ako aj teoretické vedomosti v téme rodovej rovnosti. Zároveň boli účastníci súčasťou príkladov situácii z praxe a rolových hier, ktoré boli prispôsobené cieľovej skupine. Počas projektu boli tiež odprezentované pozitívne príklady úspešných ľudí, ktorých neodradili názory okolia a sú prospešní pre komunitu, pričom k svojej práci sa dostali na základe ich postojov a názorov. 

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.