Erasmus+ šport

Čo prinesie nový program Európskej únie Erasmus+ v oblasti športu? Ponúkame niekoľko najčastejších otázok a odpovedí!

Program Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu je zameraný na oblasť neformálneho vzdelávania a jeho cieľovou skupinou sú športoví zamestnanci (tréneri, doborovoľníci a iní zamestnanci) v športových organizáciách/kluboch na amatérskej úrovni. Súčasťou tohto druhu vzdelávania sa môžete stať aj Vy vďaka grantovej podpore programu Erasmus+, ktorého súčasťou je aj oblasť športu.

sektor-vzdelavania-1
Žiadosti v oblasti športu sa podávajú elektronicky priamo Národnej agentúre Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, takže celý proces funguje na decentralizovanej úrovni a projekty sa podávajú na Slovensku.

Európska únia prostredníctvom programu Erasmus+ podporuje projekty v oblasti športu, ktoré by mali spĺňať nasledovné ciele:

 1. podpora zapájania sa do športu a pohybových aktivít
 2. podpora vzdelávania v športe a prostredníctvom športu
 3. podpora integrity a hodnôt v športe
 4. boj proti násiliu a rasizmu, diskriminácií a neznášanlivosti v športe

Podporované horizontálne priority programu:

 • Inklúzia a rozmanitosť
  Organizácie, ktoré získajú podporu z programu, musia zabezpečiť inkluzívnym a spravodlivým spôsobom ponuku príležitostí v oblasti mobility pre účastníkov zo všetkých prostredí
 • Environmentálna udržateľnosť
  V rámci projektu by sa malo propagovať environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie účastníkov a zvyšovať povedomie o dôležitosti takého konania, ktorým sa zmierňuje alebo kompenzuje environmentálna stopa aktivít v rámci mobility.
 • Digitálna transformácia
  V programe Erasmus+ sa podporujú všetky účastnícke organizácie pri začleňovaní využívania digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie fyzických aktivít s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi partnerskými organizáciami a zlepšiť kvalitu ich aktivít.
 • Účasť na demokratickom živote
  Cieľom programu je pomôcť účastníkom odhaliť výhody aktívneho občianstva a účasti na demokratickom živote.
Najbližší termín na podanie žiadostí o finančnú podporu decentralizovaných projektov v oblasti športu v rámci programu Erasmus+ bude 20. februára 2024. Žiadosti v oblasti športu sa podávajú elektronicky priamo Národnej agentúre pre oblasť mládeže a športu. Link na samotnú výzvu nájdete priamo tu.

 

V prvom rade Vám odporúčame dobre si preštudovať aktuálneho Sprievodcu programom Erasmus+ pre rok 2024.

Požiadať o grant môže:
 • Každá verejná alebo súkromná organizácia pôsobiaca v oblasti športu a pohybovej aktivity a organizujúca športové a pohybové aktivity na miestnej úrovni (napr. nezisková organizácia, miestny subjekt verejného sektora, športový klub)
 • organizácia pôsobiaca v oblasti profesionálneho športu, ak je účasť jej zamestnancov prospešná pre amatérsky šport (napr. medzinárodná organizácia).

Bližšie informácie o zaregistrovaní organizácie a postupe, ako vyhľadať a požiadať o financovanie nájdete na tomto odkaze. Alebo môžete osloviť kontaktnú osobu z NA- Miroslav Vítek.

 

Bližšie informácie o športe nájdete na stránkach Národnej agentúry , alebo môžete kontaktovať Miroslav Vítek: miroslav.vitek@nivam.sk či na stránke erasmusplus.sk. 
Všetky dôležité informácie nájdete aj v Sprievodcovi programom 2024 (str. 211-220).

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.