Časté otázky

Čo prinesie nový program Európskej únie Erasmus+ v nabližších siedmych rokoch?             Ponúkame niekoľko najčastejších otázok a odpovedí!

KA1

Projektové žiadosti sa zásadne nemenia, zmeny sú len v jednoduchšej štruktúre žiadosti. Povinné príloha zostávajú nezmenené: harmonogram aktivít, čestné prehlásenie, mandátne zmluvy s partnermi.
Áno, pri uznaní cestovných nákladov nezáleží na dĺžke trvania cesty. Rozdiel je ale v položke „individuálna podpora“, táto môže byť poskytnutá iba na dva cestovné dni: 1 deň pred aktivitou a 1 deň po aktivite (2x35eur).

Áno, vedúci skupiny je dospelá osoba, ktorá sa pripojí k mladým ľuďom zúčastňujúcim sa na mládežníckej výmene s cieľom zabezpečiť účinné vzdelávanie, ochranu a bezpečnosť účastníkov (Sprievodca programom str. 152)

Koučom by mala byť osoba, ktorá má na túto funkciu dostatočné kompetencie. Odporúčame využiť náš vyškolený pool koučov. Viac informácií ako aj zoznam koučov nájdete na https://eurodesk.sk/pool-koucov/ 

Podľa nových pravidiel je možné akreditáciu podať kedykoľvek a opätovne aj v prípade, že nebola schválená.

V prípade, že si chce žiadateľ v rámci grantových položiek v sekcii „podpora inklúzie“ uplatniť 100 Eur na účastníka na aktivitu je nutné, aby bol v prihláške uvedený profil konkrétnych znevýhodnených osôb, ktoré sa na projekte zúčastnia. V prípade, že bude popis znevýhodnených účastníkov všeobecný túto položku nie je možné uplatniť.

Áno, je možné náklady na testovanie účastníkov zahrnúť do mimoriadnych nákladov. Relevancia týchto mimoriadnych nákladov bude overovaná v rámci kontroly formálnych kritérií.

Zelené cestovanie je vymedzené ako cestovanie, pri ktorom sa na hlavnú časť cesty používajú nízkoemisné dopravné prostriedky, ako sú autobusy alebo vlaky, resp. ekologický spôsob prepravy, napr. spoločná cesta na jednom aute (car-pooling).

V rámci týchto aktivít nie je nutné zapojenie partnera/ov do projektov v prípade, že sa projekt realizuje na národnej úrovni.

KA2

Projekty budovania kapacít sú projekty medzinárodnej spolupráce založené na multilaterálnych partnerstvách medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže v programových a partnerských krajinách. Projekty budovania kapacít sú nadnárodné a zahŕňajú minimálne 2 organizácie z 2 rôznych programových krajín a 2 organizácie z najmenej 1 oprávnenej partnerskej krajiny (t. j. najmenej 4 organizácie z minimálne 3 krajín). Počet organizácií z krajín programu nesmie byť vyšší ako počet organizácií z partnerských krajín. Spolupráca je preto možná so všetkými partnerskými krajinami sveta. Bližšiu špecifikáciu programových a partnerských krajín nájdete v Sprievodcovi programom Erasmus+ 2023  (str. 34). Samotné projekty sú na centralizovanej úrovni a podávajú sa priamo do Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

 

Pri každej položke v rámci mimoriadnych nákladov je dôležité uviesť: jej dôkladne a detailne opodstatnenie, prínos pre projekt a celkový kontext. Marketingovú kampaň je možné financovať aj prostredníctvom rozpočtovej položky „Mimoriadne náklady“ za predpokladu, že dostatočne odôvodnite jej potrebu a dodržíte princíp hospodárnosti. Medzi oprávnené náklady môžete tiež zaradiť:  platenú reklamu na FB, Instagrame, PR článok, Marketingovú kampaň. Táto položka sa vždy individuálne posudzuje hodnotiteľmi kde sa berú do úvahy všetky hore uvedené faktory a nie je automaticky nárokovateľná v  rozpočte.

https://eurodesk.sk/wp-content/uploads/2023/11/2024-ErasmusProgramme-Guide_SK.pdf

Áno, Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu sú realizovateľné v rámci KA2. Projektové žiadosti v oblasti športu pre Partnerstvá pre spoluprácu sa podávajú elektronicky priamo Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v Bruseli, takže celý proces funguje na rozdiel od Národných agentúr pre program Erasmus+ na centralizovanej úrovni a projekty sa podávajú iba v Bruseli a nie na Slovensku. Slovenská Národná agentúra pre oblasť mládeže a športu v tomto prípade pôsobí najmä ako poradný a informačný orgán.  Európska komisia v rámci programu Erasmus+ pre oblasť športu uskutočnila informačný deň kde môžu žiadatelia nájsť najnovšie informácie a prezentácie. Bližšie informácie nájdete na tomto linkuBližšie informácie k športu nájdete na hlavnej stránke Európskej komisie (nižšie v časti ,,selection results,, sú zároveň zverejnené všetky podporené projekty v tejto oblasti z predchádzajúceho obdobia).

Áno projektová žiadosť môže byť podaná v ktoromkoľvek úradnom jazyku Európskej Únie.

Áno je to možné. Budovanie kapacít zamestnancov, medzinárodná spolupráca so zahraničnými partnermi a výmena know-how je vítaná. Kooperačné partnerstvá a Malé partnerstvá ponúkajú túto možnosť zvyšovania kvalifikácie svojich zamestnancov. Bližšie informácie nájdete na (str.245) v Sprievodcovi programom pre Erasmus+ 2023 

Áno predstavitelia biznis sektora sú oprávnení žiadatelia pre Partnerstvá pre spoluprácu  a môžu figurovať  v projekte ako žiadatelia/koordinátori alebo ako partneri. V projektoch sa očakáva medzisektorová spolupráca a výmena know-how v oblasti mládeže.

Malé partnerstvá sú prioritne určené pre nové, malé a neskúsené organizácie alebo neúspešných žiadateľov v rámci KA2. Tieto partnerstvá by mali byť pre organizácie prvým krokom k spolupráci na európskej úrovni. Menej skúsená organizácia je každá organizácia alebo inštitúcia, ktorá nedostala podporu v rámci daného typu akcie, na ktorý sa poskytuje podpora v rámci tohto programu alebo v rámci predchádzajúceho programu, viac než dvakrát za posledných sedem rokov. Táto kategória zároveň v sebe zahŕňa aj kategóriu žiadateľa, ktorý podáva žiadosť prvýkrát, ako sa vymedzuje v predchádzajúcom texte.

Národná agentúra nemá kapacitné možnosti vyhľadávať pre žiadateľov partnerov v zahraničí.  Žiadateľ je povinný vyhľadať si a vytvoriť zahraničné partnerstvá.

Na stránkach https://www.salto-youth.net a https://eurodesk.sk/medzinarodne-skolenia/ a https://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia.alej v sekcii "Aktuálne školenia" sú priebežne zverejňované informácie o pripravovaných tematicky orientovaných zahraničných školeniach, študijných návštevách a seminároch, ktoré organizujú partnerské národné agentúry v zahraničí a ktoré ponúkajú výbornú príležitosť na vyhľadanie vhodných projektových partnerov.

Okrem toho existuje diseminačná platforma programu "Erasmus+ Project Results", ktorá obsahuje informácie o schválených projektoch Erasmus+ a ich realizátoroch. V oblasti mládeže existuje medzinárodná platforma OTLAS, ktorú môžu využiť na hľadanie partnerov. Na hľadanie SK partnerov odporúčame využiť túto platformu: http://www.mladeznickeorganizacie.sk/

Nie je to povinné, ale silne to odporúčame organizáciám. Veľakrát do spoločných projektov vstupujú organizácie, ktoré nemajú predošlú praktickú skúsenosť s koordináciou alebo realizáciou zahraničných projektov. Preto je dôležité mať s partnermi uzatvorenú internú/partnerskú dohodu, ktorá bude obsahovať tieto náležitosti:

  • názov projektu, číslo projektu a odkaz na dohodu o poskytnutí grantu medzi koordinujúcou organizáciou a agentúrou, ktorá grant udeľuje,
  • názvy a kontaktné údaje všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu,
  • úlohy a povinnosti jednotlivých účastníckych organizácií, rozdelenie grantu EÚ (podľa uvedených povinností), napr. kedy presne a v akých splátkach budú zaslané financie partnerom, ...,
  • spôsoby platieb a presuny rozpočtových prostriedkov medzi účastníckymi organizáciami,

môžete si do nej však uviesť čokoľvek čo považujete za dôležité.

Neexistujú konkrétne podmienky, aké typy poistenia by mali mať uzatvorené účastníci vzdelávania v rámci projektov KA2- Strategických partnerstiev. Je to na zvážení koordinátora projektu a projektových partnerov. Z preventívnych dôvodov odporúčame organizáciám, aby zahraniční účastníci, či už programových krajín alebo partnerských krajín mali uzatvorené v relevantných prípadoch cestovné poistenie (vrátane poškodenia alebo straty batožiny), a poistenie zodpovednosť za škody voči tretím osobám (v príslušných prípadoch vrátane zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone povolania alebo poistenia zodpovednosti).

Povinnosť zverejňovať zmluvy máme my ako verejná inštitúcia. Zmluva je platná a účinná deň po jej zverejnení na CRZ, následne pristúpime k vyplateniu prvej platby v najbližších dňoch.

Ako koordinátor projektu informujte zahraničného partnera o potrebe validácie. Pre validáciu musí zahraničný projektový partner požiadať o súčinnosť príslušnú Národnú agentúru, v ktorej projektový partner pôsobí.

Platba predfinancovania sa prevedie príjemcovi do 30 dní od dátumu podpisu dohody o poskytnutí grantu poslednou z oboch zmluvných strán alebo od dátumu oznámenia rozhodnutia o grante príjemcovi a (v prípade potreby) po prijatí všetkých príslušných záruk (pozri časť „Finančná zábezpeka“). Predfinancovanie má príjemcovi poskytnúť počiatočnú hotovosť. Národné agentúry alebo výkonná agentúra sa môžu rozhodnúť rozdeliť prvú platbu predfinancovania na viacero splátok. Ak sa finančná kapacita príjemcu nepovažuje za dostatočnú, môžu sa rozhodnúť znížiť predfinancovanie alebo ho vôbec nevyplatiť.

ĎALŠIE PLATBY PREDFINANCOVANIA

V rámci niektorých akcií sa príjemcovi prevedie druhá (a v niektorých prípadoch tretia) platba predfinancovania do 60 kalendárnych dní odo dňa prijatia príjemcovej žiadosti o ďalšiu platbu predfinancovania národnou alebo výkonnou agentúrou, prípadne ak je k žiadosti o ďalšiu platbu predfinancovania priložená priebežná správa. O ďalšie platby predfinancovania sa môže požiadať až po vyčerpaní minimálne 70 % predchádzajúcej platby predfinancovania. Ak z výkazu o použití predchádzajúcej platby/predchádzajúcich platieb  predfinancovania vyplynie, že sa na pokrytie nákladov akcie vyčerpalo menej ako 70 % predchádzajúcej platby/predchádzajúcich platieb predfinancovania, výška novej platby predfinancovania, ktorá sa má vyplatiť, bude znížená o neminutú sumu z predchádzajúceho predfinancovania.

Musíte upovedomiť kontaktnú osobu e-mailom, ktorá Vám vystavila a zaslala (Zmluvu) Dohodu o grante. Tá Vás informuje, kde je nutné zmeniť údaje, prípadne aké dokumenty je nutné nahrať nanovo. Zároveň Vás vyzve, aby ste zaslali informáciu o zmene aj listom, pretože sa bude musieť vystaviť dodatokKoordinátor je povinný bezodkladne informovať národnú agentúru o každej zmene názvu, adresy alebo štatutárneho zástupcu, ako aj o každej zmene týkajúcej sa právnej, finančnej, technickej alebo organizačnej situácie alebo zmene vlastníckych vzťahov ktoréhokoľvek z príjemcov alebo o každej udalosti, ktorej si je vedomý a ktorá by mohla mať vplyv na realizáciu projektu alebo by mohla spôsobiť oneskorenie realizácie projektu. Prípady, kedy je potrebné oficiálne listom upovedomiť o zmene NA sú uvedené aj v sprievodnom liste, ktorý Vám bol zaslaný spolu so zmluvou. Koordinátor je povinný vykonať všetky platby ostatným príjemcom bankovým prevodom a uchovávať zodpovedajúce dôkazy o prevedených sumách.

Presun medzi položkami (kapitolami) sa myslí, medzi: manažment a implementácia, nadnárodné projektové stretnutia, intelektuálne výstupy, školiace aktivity, multiplikačné podujatia, mimoriadne náklady, špeciálne potreby. Podrobnosti z ktorej do ktorej položky je možné presúvať financie vo výške 20% nájdete v zmluve, Článok I.3, bod I.3.3. V nástroji Mobility Tool+ v karte rozpočet, v časti „Maximum Transferable Amount According to % of Approved Budget“ nájdete aké maximálne sumy pri pravidle 20% môžete presunúť.  Presuny sa nesmú diať z položky projektové riadenie a mimoriadne náklady. Medzi ostatnými rozpočtovými položkami sú všetky presuny bez dodatku možné.  Možné je robiť 20% presuny iba z celkovej alokovanej sumy na jednotlivé rozpočtové kategórie.

 

V dôsledku pandémie COVID-19 pristúpila EK aj k možnosti, že príjemca môže presunúť finančné prostriedky medzi rôznymi rozpočtovými kategóriami nad rámec hore uvedeného povoleného rozpočtového presunu za kumulatívneho splnenia týchto podmienok:

  • projekt sa vykonáva v súlade so schválenou žiadosťou;
  • prijímateľ požiada NA, resp. svoju kontaktnú osobu písomnou formou o zmenu dohody;
  • projekt vďaka rozpočtovému presunu, ktorý ma za následok zmenu Dohody o grante (t.j. Dodatok k Dohode o grante) prinesie pridanú hodnotu, ktorá bude bližšie špecifikovaná v písomnej žiadosti o zmenu.

Áno, môže avšak za splnení určitých podmienok. Pri IO je podmienené: zadanie zákazky subdodávateľovi sa musí týkať služieb, ktoré nemôžu pre riadne odôvodnené príčiny poskytnúť priamo účastnícke organizácie. Pri zariadení nesmie ísť o bežné kancelárske zariadenie ani o zariadenie, ktoré účastnícke organizácie bežne používajú. V prípade špecifických technických služieb, ktoré si vyžadujú špecializované zručnosti (týkajúce sa právnej, účtovnej, daňovej oblasti, oblasti ľudských zdrojov, IT atď.) alebo vykonávacie zmluvy, môže príjemca zadať zákazku subdodávateľovi. Náklady, ktoré vznikli príjemcovi za tieto druhy služieb, sa preto môžu považovať za oprávnené, ak spĺňajú všetky ostatné kritériá opísané v zmluve o poskytnutí grantu alebo v rozhodnutí o grante. Ak realizácia projektu vyžaduje obstarávanie tovaru, prác alebo služieb (vykonávacia zmluva), príjemcovia musia zadať zákazku ekonomicky najvýhodnejšej ponuke, t. j. ponuke, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, alebo (ak je to vhodné) ponuke s najnižšou cenou, zabrániť akémukoľvek konfliktu záujmov a zabezpečiť uchovanie dokumentácie v prípade konania auditu.

Stanovené paušálne sadzby sú určené Európskou komisiou. Pri tvorbe intelektuálnych výstupov by ste sa mali držať súm stanovených v jednotlivých kategóriách, najmä ich minimálnej výšky. Horné sadzby sú na Vás a Vašich finančných možnostiach.

Výška grantu na organizáciu multiplikačných podujatí  zahrňuje náklady na (stravovanie, prenájom, technické vybavenie atď.) (ME) je založená na paušálnych nákladoch (100€ /200€) vypočítaných len preúčastníkov z externého prostredia, ktorí sa zúčastňujú na podujatí a nie partnerov projektu. Členovia partnerstva sa môžu zúčastniť multiplikačných podujatí, ale nedostávajú žiadne finančné prostriedky z tejto rozpočtovej položky. V prípade nedostatku financií na zabezpečenie multiplikačného podujatia v dostatočnej miere môžetenakombinovať svoje nadnárodné projektové stretnutie s multiplikačnými podujatiami alebo využiť rozpočtovú položku riadenia projektov a manažment.

Pri virtuálnych „nadnárodných projektových stretnutiach“,  v zmysle Usmernenia č. 3 vychádzajúceho z usmernenia EK, neprináleží žiadna časť grantu (tým pádom sa nedá ani presúvať) na virtuálne TPM( dostupné tu: Usmernenie č.3  ). Nemusíte vracať žiaden príspevok, pretože keď budete zadávať údaje do Mobility Tool+, systém automaticky o túto čiastku vyráta nižší grant, čo sa prejaví  vo forme nižšieho doplatku pri uzatvorení záverečnej správy. Rozpočtový presun tu bohužiaľ nie možný, keďže Vám za TPM systém zaeviduje 0 €, čiže neexistujú žiadne financie na presun do inej rozpočtovej kategórie. Ak by došlo k zmene tohto rozhodnutia EK, budeme o tom informovať prostredníctvom ďalšieho usmernenia.

Limit na množstvo podaných žiadostí nie je pri žiadateľoch stanovený. Žiadateľ môže súbežne podať žiadosť na realizáciu projektumalého partnerstva a taktiež kooperačného partnerstva. V prípade, že sa však jedná o menej skúseného aplikanta, odporúčame sústrediť sa najmä na projekty malého partnerstva.
Zamestnávateľ môže vymedziť percento pracovného fondu zamestnanca pracujúceho na projekte KA2 v pracovnej zmluve alebo v dodatku k pracovnej zmluve. K poskytnutiu výplatnej pásky postačí doplniť informáciu, koľko percent/koľko € je vyplatených za prácu na KA2 projekte. Čo sa týka ďalších povinností zamestnávateľa, ten je povinný rešpektovať a uplatňovať všetky povinnosti vyplývajúce mu z národnej legislatívy, t.j. Zákonníka práce. Za dodržiavanie povinností zamestnávateľa nenesie NA žiadnu zodpovednosť.
Áno. Partnerstvo v rámci projektu môže žiadateľ vytvoriť aj so subjektmi z verejného alebo súkromného sektora, ktorí sa podieľajú na realizácii konkrétnych projektových úloh. V takomto prípade je však potrebné zo strany firmy pripojiť doklad o spoločenskej zodpovednosti aj s uvedením príkladov.
Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Nevadí! Ďalšie otázky a odpovede nájdete aj na tomto linku. Alebo nám môžete napísať a my vám radi vaše otázky zodpovieme. 

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.