Publikácie

Národná štúdia 2014 2020

Národná štúdia 2014/2020 - Výsledky a dopady programu Erasmus+ pre oblasť mládeže. 

Rok výroby: 2020

Cieľom analýzy je preskúmať dopady programu Erasmus+ a prispieť tak ku kvalitnejšej realizácii programu a k lepšej príprave budúcich programov určených pre mládež. 

FAQ_K2

Najčastejšie otázky ku KA2- Strategickým Partnerstvám

Rok výroby: 2021

Najčastejšie kladené otázky a odpovede.

publikacia-ezs-v8

Solidaritou k zmene

Rok výroby: 2020

Cieľom publikácie „Solidaritou k zmene“ je poskytnúť žiadateľom v rámci programu Európsky zbor solidarity komplexné informácie o projektoch v oblasti solidarity. Publikácia Vás prevedie komplexnými informáciami od predloženia projektového zámeru až po realizáciu samotného projektu. Okrem teoretických informácii a užitočných tipov nájdete v publikácii aj príklady dobrej praxe z už realizovaných projektov v oblasti solidarity na Slovensku.

e-mladeznicka-vymena

Erasmus+ Všetko čo potrebuješ vedieť o mládežníckych výmenách

Rok výroby: 2020

Publikácia „Erasmus+ Všetko čo potrebuješ vedieť o mládežníckych výmenách“ je zdrojom teoretických a praktických informácií o KA1 – Mládežníckych výmenách. Publikácia umožňuje mladým ľuďom vytvoriť si obraz o mládežníckych výmenách z perspektívy účastníka ako aj organizátora mládežníckej výmeny. Prostredníctvom publikácie čitateľ získa komplexné informácie o priebehu mládežníckych výmen, rady kde získať viac informácií, možnosti zapojenia sa do mládežníckych výmen ako aj praktické príklady mládežníckych výmen na Slovensku a výpovede účastníkov.

erasmus-pre-mladez

Erasmus+ pre mládež

Rok výroby: 2018

Program Erasmus+ pre mládež je programom Európskej únie v oblasti mládeže do roku 2020. Program je vybudovaný na 30-ročnej tradícii európskych programov v relevantných oblastiach. Posilňovaním vzdelania a práce s mládežou a program odpovedá na súčasné socioekonomické výzvy v Európe.

2015_erasmus_inspiruj-sa-projektmi-inych-mladych-ludi-web

Inšpiruj sa projektmi iných mladých ľudí

Rok výroby: 2015

Publikácia je mozaikou príkladov konkrétnych projektov, ktoré boli realizované cez program Erasmus+a mali by inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby tiež využili možnosti, ktoré im Erasmus+ na Slovensku a v zahraničí ponúka.

2015_erasmus_za-hranicami-vsednych-dni-web

Za hranicami všedných dní

Rok výroby: 2015

V publikácii nájdete 8 hlavných dôvodov, prečo sa zúčastniť na mládežníckej výmene s výpoveďami konkrétnych účastníkov, ktorí mládežnícku výmenu absolvovali. Súčasťou sú aj odporúčania a návod, ako sa na mládežnícku výmenu prihlásiť.

2017_youth-01-inclusion-and-diversity-leaflet-sk

Inklúzia a rozmanitosť práve teraz !

Rok výroby: 2017

Program Erasmus+ je programom pre všetkých mladých ľudí. Neustále sa snažíme zapojiť aj tých, ktorí bojujú s nedostatkom príležitostí. V tomto informačnom letáku nájdete všetky základne informácie o projektoch a takisto aj informácie o možnostiach participácie.

nobarriers_a5_final2

Bez bariér, bez hraníc

Rok výroby: 2016

Príručka „Bez bariér, bez hraníc“ poskytuje pracovníkom s mládežou a organizátorom mládežníckych projektov (pre ľudí s postihnutím a bez postihnutia) konkrétne tipy a návody, ako ľahšie zvládnuť aktivity a projekty s ľuďmi so zmiešanými schopnosťami. Príručka vám pomôže s prípravou mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia, ale taktiež vám poskytne praktické rady pre cestovanie a návody na prispôsobenie vášho programu rozličným potrebám mladých ľudí.

europska-charta-lokalnej-prace-s-mladezou-bilingualna-verzia-sj_aj

Európska charta práce s mládežou na lokálnej úrovni

Rok výroby: 2019

Základné ciele práce s mládežou boli už stanovené v mnohých politických dokumentoch Európskej únie a Rady Európy. Európska Charta lokálnej práce s mládežou však nepredstavuje politický dokument, ale pretvára tieto dokumenty na konkrétne usmernenia, ktoré vyjadrujú, čo je potrebné na zabezpečenie a udržanie kvality v lokálnej práci s mládežou. Táto Charta je jedným z hlavných výstupov medzinárodného projektu „Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv“ a je výsledkom celoeurópskeho konzultačného procesu, do ktorého bolo zapojené široké spektrum zainteresovaných strán na všetkých úrovniach vrátane vlád, samospráv, mimovládnych organizácií, mládežníckych organizácií a rád mládeže, strešných organizácií a mnohých ďalších.

ciele-mladeze-online

Ciele mládeže - štrukturovaný dialóg Online

Rok výroby: 2019

Mali ste už možnosť oboznámiť sa s 11 Cieľmi mládeže? Ciele sú výstupom konzultácií Štruktúrovaného dialógu s mládežou v rokoch 2017-2018, ktorých súčasťou bola aj slovenská mládež. Tieto ciele boli zároveň zohľadnené aj pri tvorbe novej stratégie Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027

human-rights-education-youth-work_paper

Human rights education and youth work

Rok výroby: 2018

Dokument „Vzdelávanie v oblasti ľudských práv v práci s mládežou (Human rights education and youth work)“ bol financovaný zo zdrojov programu Erasmus+ Kľúčová akcia 3. Cieľom tohto dokumentu je predchádzať násilnej radikalizácii a podporovať demokratické hodnoty, základné ľudské práva, medzikultúrne porozumenie a aktívne občianstvo. Cieľom dokumentu je zlepšiť prácu s mládežou a neformálne vzdelávanie v Európe, s hlavným cieľom zvýšenia odolnosti mladých ľudí, aktívnej podpory ľudských práv a najmä hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie.

nove_pdf_bookmarks_okok_final

Bookmarks - slovenská verzia

Rok výroby: 2018

Publikácia BOOKMARKS je príručkou boja proti nenávistným prejavom prostredníctvom vzdelávania k ľudským právam. BOOKMARKS je výborným nástrojom pre odborníkov pracujúcich s deťmi, no i dospelými v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania k ľudským právam a v boji proti nenávistným prejavom. Veríme, že slovenský preklad príručky Rady Európy BOOKMARKS nájde svoje využitie v rámci práce s mládežou, aby nenávistné prejavy nemali v tolerantnej spoločnosti svoje miesto.

komprax-uspesne-projekty_final

KomPrax úspešné projekty

Rok výroby: 2015

Publikácia KomPrax úspešné projekty predstavuje príklady dobrej praxe projektov mladých vedúcich. V publikácii nájdete vyjadrenia realizátorov 24 konkrétnych projektov, ktoré boli podporené v rámci Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax.

slabikar_digital_sk_Page_001

Šlabikár neformálneho vzdelávania

Rok výroby: 2020

Nastavenie vzdelávacích cieľov je len jedným z prvkov kvalitného neformálneho vzdelávania. O tom, na čo všetko by sme ešte mali myslieť, ak usilujeme o kvalitné neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, sa môžeš dočítať v metodickej príručke Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. V ňom nájdeš zrozumiteľným jazykom podanú teóriu toho najpodstatnejšieho pre kvalitné neformálne vzdelávanie v práci s mládežou. A keďže vieme, že praktický rozmer je dôležitý, teóriu vždy sprevádzajú aj príklady z praxe a praktické cvičenia.

sprava-o-mladezi-2018_popularizovana_Page_01

Správa o mládeži 2018 (popularizovaná verzia)

Rok výroby: 2018

Táto Správa je už tretím komplexným materiálom z dielne IUVENTY, ktorý monitoruje život mladých ľudí a prácu s mládežou na Slovensku za ostatné 4 roky a informuje o reálnej situácii a aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži. Nadväzuje na Správu o mládeži 2014 a umožňuje tak porovnať vývoj situácie a podmienok života mladých ľudí. Hlavným cieľom Správy bolo zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí v deviatich sledovaných oblastiach, ktoré reflektujú potreby mládeže a tematicky zodpovedajú cieľom Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020. Správa sa opiera o dáta z relevantných výskumov a o zistenia deviatich expertných skupín koordinovaných IUVENTOU, ktoré boli spracovávané v priebehu roku 2017. Zámerom Správy je zabezpečiť na základe zistení kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Dôležité zistenia uvádzané v Správe boli prezentované aj na Konferencii „2MB – dva milióny budúcností / Správa o mládeži 2018“ v Bratislave, v termíne 21. – 22. 6. 2018.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.