Výzvy pre podávanie žiadostí

Čo prinesie nová generácia programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity v najbližších siedmych rokoch?

Program Erasmus+ vstupuje do programového obdobia 2021 – 2027 s ohlásením množstva nových príležitostí pre účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v Európe.

Jednou z dôležitých noviniek programu Erasmus+ je určenie štyroch nových horizontálnych priorít, ktoré reflektujú aktuálne dôležité spoločenské témy. Medzi ne patrí inklúzia a diverzita, ktorá sa zameriava na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, sociálnym či ekonomickým; digitálna transformácia orientovaná na sprístupnenie digitálnych technológií a inovácií všetkým oblastiam vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu; environmentálna udržateľnosť a klimatické ciele, ktoré by sa mali dostať do budúcich učebných plánov, zvyšovať povedomie o klimatickej situácii a podporovať udržateľné správanie; a aktívna participácia, ktorá rozvíja sociálne a multikultúrne kompetencie, kritické myslenie a aktívne občianstvo založené na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou.

Všetky ďalšie podstatné novinky ohľadom podávania si žiadostí nájdete v záznamoch z webinárov, ktoré nájdete pod týmto textom. Zároveň pridávame:

  • link na prezentáciu ku KA1, kde rovnako nájdete spísané všetky dôležité informácie
  • link na prezentáciu ku KA2
  • link na online formuláre žiadostí a v neposlednom rade
  • link na nového sprievodcu programom v slovenčine. 
  • link na najčastejšie otázky a odpovede. 
  • link na diskusiu na tému: ,,Kam kráčaš Erasmus+“  kde riaditelia Národných agentúr programu Erasmus+ na Slovensku predstavujú nový program Erasmus+ (2021 – 2027) a jeho príležitosti
  • link na webinár k programu Európsky zbor solidarity

O novinkách v rámci kľúčovej akcie KA1 sa môžeš dozvedieť viac v tomto videu. 

O novinkách v rámci kľúčovej akcie KA2 sa môžeš dozvedieť viac v tomto videu. 

Kedy je možné si počas roka podať žiadosť?

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do týchto termínov:

2. predkladací termín v rámci výzvy 2021

5. október 2021 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre KA1 projekty 

2. predkladací termín v rámci výzvy 2021

3. november 2021 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre KA2 projekty

2. predkladací termín v rámci výzvy 2021

5. október 2021 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre celý program Európsky zbor solidarity

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.