„Europe Goes Local“ stretnutie slovenských samospráv v Žiline

09 marca 2022

V dňoch 3.3. až 5.3.2022 organizovala Iuventa – Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu jednu z ďalších aktivít vzdelávacieho programu Europe Goes Local. Hlavným cieľom bolo zvýšiť kvalitu lokálnej práce s mládežou, respektíve nastaviť komunikáciu a spoluprácu mladých ľudí so zástupcami samospráv a pracovníkmi s mládežou. Samotného školenia sa zúčastnilo 23 účastníkov, pričom drvivú väčšinu tvorili samosprávne tímy zložené zo zástupcov samospráv, pracovníkov s mládežou a zástupcov mládeže. Tieto tímy reprezentovali štyri okresné mestá - Senica, Martin, Žilina a Veľké Kapušany, čím sa podarilo vytvoriť zastúpenie samospráv zo západného, stredného aj východného Slovenska.

Prvý deň školenia bol zameraný na zmonitorovanie aktuálnej situácie práce s mládežou v jednotlivých samosprávach. V rámci tohto panelu samosprávne tímy predstavili svoje mestá, kvalitu spolupráce medzi aktérmi, ako aj potreby a problémy, ktorým v súčasnosti čelia. Neodmysliteľnou súčasťou bolo taktiež predstavenie Európskej charty práce s mládežou na lokálnej úrovni, slúžiacej ako základný kameň rozvoja lokálnej práce s mládežou. Na záver prvého dňa sa školitelia taktiež zamerali na spôsoby merania kvality práce s mládežou, bez ktorých sa len veľmi ťažko dá zhodnotiť samotný zmysel realizovaných aktivít.

Na úvod druhého dňa sa školitelia zamerali na legislatívny rámec v oblasti lokálnej práce s mládežou. Napriek na prvý pohľad komplikovanému charakteru danej problematiky bol účastníkom poskytnutý relatívne jednoduchý interpretačný rámec, ktorý zohľadňoval znalosti všetkých účastníkov projektu.  Následne boli predstavené základné prvky strategického plánovania. Jedná sa o veľmi efektívnu metódu určenú na dosahovanie cieľov, stanovenými samotnými samosprávnymi tímami. Záverečná časť druhého dňa bola určená na predstavovanie „best practices“ v rámci vytvárania spoluprác medzi samosprávami a mládežou. Zmysel tejto aktivity spočíval najmä v inšpirovaní tímov pri plánovaní ich budúcej činnosti.

Posledný deň školenia bol určený na vytváranie akčného plánu samotnými samosprávnymi tímami. Vďaka tomuto školeniu boli samosprávne tímy schopné vyhodnotiť ich ďalšie kroky v oblasti lokálnej práce s mládežou a zároveň stanoviť si metódy, prostredníctvom ktorých naplnia ich ďalšie ciele v danej téme. Na záver školenia bolo účastníkom predstavené ďalšie Europe Goes Local školenie, ktoré sa uskutoční od 1. až 4. marca v Brne, pričom jeden z jeho hlavných cieľov je vytváranie spoluprác medzi samosprávami v Česku a Slovenskej republike. Samozrejmosťou bolo pozvanie všetkých štyroch samosprávnych tímov.

O projekte Europe Goes Local:

Národné agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a ďalší partneri sa v roku 2016 rozhodli zapojiť do projektu dlhodobej spolupráce. Tento projekt sa nazýva „Europe Goes Local“ (Podpora práce s mládežou na lokálnej úrovni). Projekt začal v roku 2016 a jeho pilotná fáza bola ukončená v júni 2019. Odvtedy každý rok krajiny zapojené do projektu ako aj medzinárodná sieť projektu pokračujú a rozvíjajú aktivity na rozvoj a podporu práce s mládežou v samosprávach.

 

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.