Chystáš sa študovať na vysokej škole? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € na 3 roky

20 mája 2022

Komu je štipendium určené?

Pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole v SR v dennej forme štúdia. Štipendium bude pridelené v dvoch kategóriách:

  • Najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov
  • Nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín

Koľko môžeš získať?

Ak sa staneš úspešným uchádzačom, získaš nárok na štipendium vo výške 3 000 € za jeden akademický rok. Vyplácané bude počas desiatich mesiacov vo výške 300 eur. Nárok na štipendium budeš mať počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia (teda spolu získaš 9 000 €).

Čo musíš splniť aby si získal štipendium?

Ak budeš úspešným uchádzačom, nárok Ti vznikne, ak sa zapíšeš na vysokú školu so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium v dennej forme štúdia. V akademickom roku 2022/2023 bude mať nárok na štipendium prvých 1 000 uchádzačov, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov v kategórii „najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov“. V rámci kategórie „nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín“ bude v akademickom roku 2022/2023 podporených 400 uchádzačov.

Výber úspešných uchádzačov

Tvoje umiestnenie v poradí uchádzačov sa určí na základe Tvojich doterajších výsledkov počas posledných štyroch rokov stredoškolského štúdia, najmä zapojenia sa do rôznych súťaží (napr. olympiády, SOČ a ďalšie súťaže) na krajskej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Jedným z kritérií bude aj dosiahnutý výsledok v rámci externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka (alebo jazyka menšiny), cudzieho jazyka a matematiky.

Viac informácií o tom, ako sa prihlásiť a o podmienkach získania štipendia nájdeš na tomto mieste.

Študuj doma, Slovensko ťa odmení!

Zdroj: https://stipendia.portalvs.sk/

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.