Malé partnerstvá

Minimálny počet zapojených organizácii

Minimálne dve organizácie z dvoch rôznych programových krajín

účastníci

Nie je žiadne špecifické vekové ohraničenie

Trvanie projektu

Od 6 mesiacov do 2 rokov

Miesto konania aktivity

Krajina jednej z účastníckych organizácií

Čím by sa mali vyznačovať Malé partnerstvá? 

 • Vhodné pre nováčikov/prvoaplikantov, menej skúsené organizácie a malé organizácia
 • Tieto partnerstvá by mali byť pre organizácie prvým krokom k spolupráci na európskej úrovni
 • Podporovať začlenenie cieľových skupín s nedostatkom príležitosí
 • Podporovať aktívne európske občianstvo a priniesť európsky rozmer na miestnu úroveň

Primárnym cieľom Malých partnerstiev:

 • Zvyšovať kvalitu práce a postupov mládežníckych organizácií a inštitúcií
 • Medzisektorová a medzinárodná spolupráca
 • Riešenie spoločných potrieb a priorít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu
 • Transformácia organizácií na zmeny (na individuálnej alebo organizačnej úrovni), ktoré vedú k zlepšeniam

Kto môže byť cieľovou skupinou alebo účastníkom?

 • Odborníci z praxe
 • Zamestnanci pôsobiaci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
 • Pracovníci s mládežou
 • Experti, špecialisti a odborníci 
 • Študenti, účastníci odbornej prípravy, učni, žiaci, dospelí učiaci sa, mladí ľudia, dobrovoľníci
 • NEET (osoby, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy)
 • Mladí ľudia s nedostatkom príležitostí 
 • Osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku
 • Subjekty s rozhodovacou právomocou
 • Výskumní pracovníci

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.