Mládežnícke výmeny

Minimálny počet zapojených organizácii

2

účastníci

Mladí ľudia od 13 do 30 rokov. - minimálne 16 a maximálne 60 účastníkov; - minimálne 4 účastníci na skupinu + 1 líder skupiny .

Trvanie projektu

Od 3 mesiacov do 2 rokov

Miesto konania aktivity

Krajina jednej z účastníckych organizácií

Trvanie aktivity v projekte

Od 5 do 21 dní + maximálne 2 dni na cestovanie

Mládežnícka výmena je efektívnym nástrojom pre neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa. Umožňuje skupine mladých ľudí stráviť spolu 5 až 21 dní, počas ktorých sa venujú témam, ktoré ich spájajú. Počas tohto procesu si rozvíjajú svoje kompetencie, uvedomujú si relevantné sociálne témy a tematické oblasti. Spoznávajú nové kultúry a životné štýly spolu so svojimi rovesníkmi z iných krajín a posilňujú si hodnoty ako solidarita, rovnosť a demokracia.

Projekty mládežníckych výmen pozostávajú z viacerých fáz: návrh a plánovanie aktivity, následne implementácia, ukončenie a zhodnotenie aktivity, a na záver diseminácia a využitie výsledkov projektu. Praktické úlohy, do ktorých sa účastníci zapájajú počas všetkých fáz projektu, im ponúkajú rôzne možnosti učenia sa, cez ktoré môžu získať relevantné kompetencie. Dôležité je aby si skupina mladých ľudí zapojených do projektu identifikovala kompetencie, ktoré chcú počas mládežníckej výmeny nadobudnúť.

Každá účastnícka skupina má lídra, ktorý pomáha a podporuje mladých účastníkov v implementácii projektu. Pretože si manažovanie takéhoto projektu vyžaduje prijímanie množstva rozhodnutí, môže byť mládežnícka výmena aj príležitosťou pre učenie sa o demokratickej participácii a procese prijímania rozhodnutí v kontexte širšej spoločnosti. Avšak, toto môže byť dosiahnuté len ak je čo najväčšie množstvo rozhodnutí prijímané samotnými účastníkmi a šanca na prijímanie spoločných rozhodnutí by mala taktiež znamenať prijímanie zodpovednosti.

Vo fázach ukončenia a diseminácie výsledkov musia byť taktiež prezentované skúsenosti účastníkov. Každá účastnícka skupina môže napríklad zorganizovať prezentáciu pre ich miestnu komunitu alebo spolužiakov o tom, ako prežila projekt. Výbornou formou šírenia výsledkov projektu je aj oslovenie lokálnych médií v ktorých môžu účastníci informovať o projekte a ich skúsenostiach. Takýmto šírením skúseností dá skupina väčšiu váhu dosiahnutým výsledkom a prispeje k posilneniu dôležitosti neformálneho vzdelávania mladých ľudí.

A čo si myslia o mládežníckych výmenách samotní účastníci?

Oprávený žiadateľ:

verejný (napr. Centrum voľného času, školské zariadenie a pod.) alebo súkromnoprávny subjekt (napr. občianske združenie, nezisková organizácia a pod.) pôsobiaci na lokálnej, regionálnej, národnej alebo Európskej úrovni, prípadne neformálna skupina mladých ľudí. 
Neformálna skupina mladých ľudí, ktorých spájajú spoločné témy (musí pozostávať min. zo 4 osôb vo veku 13-30 rokov, kde aspoň jedna je vo veku nad 18 rokov), pričom jeden poverený a plnoletý člen preberá zodpovednosť v mene celej skupiny. 

Oprávnení partneri v projekte:

Partneri (účastnícke mláežnícke skupiny) môžu pochádzať z Programových krajín alebo Partnerských krajín susediacich s Eupskou Uniou. Každý projekt musí mať aspoň jedného partnera z Programovej krajiny. 

 

 

 

 

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.