Mobilita pracovníkov s mládežou

Minimálny počet zapojených organizácii

2

účastníci

Bez vekového ohraničenia: maximálne 50 účastníkov vrátane trénerov a iného personálu, ktorý riadi aktivitu.

Trvanie projektu

Od 3 mesiacov do 2 rokov

Miesto konania aktivity

Krajina jednej z účastníckych organizácií

Trvanie aktivity v projekte

Od 2 dní do 2 mesiacov + maximálne 2 dni na cestovanie.

Mobilita pracovníkov s mládežou umožňuje aktérom v oblasti práce s mládežou vytvoriť spoločne s partnermi aktivity pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov pre ich prefesijný rozvoj a posilnenie ich kompetencií v práci s mladými ľuďmi.

Participácia pracovníkov s mládežou v takýchto aktivitách prispieva k budovaniu kapacít ich organizácii a musí mať jasný dopad na pracovníkov s mládežou pri ich pravidelnej práci s mládežou. Vzdelávacie výsledky a výstupy by mali byť ďalej zdieľané v oblasti práce s mládežou. aktivity musia byť v súlade s prístupom a metodológiou neformálneho vzdelávania. 

Existujú dva typy aktivít mobility pre pracovníkov s mládežou:

1. Skupinové aktivity s vysokým počtom partnerov a účastníkov (napr. profesionálne semináre na témy týkajúce sa práce s mládežou alebo mládežníckych politík, školenia pre pracovníkov s mládežou a iných aktérov v oblasti práce s mládežou, semináre ohľadom hľadania partnerov pre projekt a študijne návštevy)

2. Individuálne aktivity (napr. job-shadowingové návštevy v partnerských organizáciách), ktoré zvyčajne zahŕňajú dvoch partnerov a jedného alebo dvoch účastníkov.

 

 

 

 

A čo si myslia o mobilite pracovníkov s mládežou samotní účastníci?

Oprávený žiadateľ:

verejný (napr. Centrum voľného času, školské zariadenie a pod.) alebo súkromnoprávny subjekt (napr. občianske združenie, nezisková organizácia a pod.) pôsobiaci na lokálnej, regionálnej, národnej alebo Európskej úrovni

Oprávnení partneri v projekte: 

Partneri (účastnícke mládežnícke skupiny) môžu pochádzať z Programových krajín alebo Partnerských krajín susediacich s Europskou Uniou. Každý projekt musí mať aspoň jedného partnera z Programovej krajiny. 

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.