Výzva v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027

30 marca 2021

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport by radi informovali o uverejnení prvej Výzvy na predkladanie návrhov projektov v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027. Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr. Cieľom nového programu Erasmus+, ktorý v projektoch presadzuje inklúziu, digitalizáciu, udržateľný rozvoj a aktívnu participáciu mladých ľudí, je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni.

Výzva na predkladanie návrhov 2021 – EAC/A01/2021, ktorá bola zverejnená 25. marca 2021, poskytuje príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáží v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania. Výzva zahŕňa akcie:
– Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, ktorá predstavuje:
• mobility v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a činnosti s účasťou mládeže;
• akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže.
– Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, ktorá zahŕňa partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá), partnerstvá pre excelentnosť, pre inovácie, ako aj neziskové športové podujatia.
– Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu.
– Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.
Návrhy projektov v rámci Kľúčovej akcie 1 je potrebné podať do:
• 11. mája 2021 pre mobility v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
• 11. mája 2021 a 5. októbra 2021 pre mobility v oblasti mládeže,
• 19. októbra 2021 na akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže.
Návrhy projektov v rámci Kľúčovej akcie 2 je potrebné podať do:
• 20. mája 2021 vo všetkých oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu;
• 3. novembra 2021 pre drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.
Jednotlivé termíny a podmienky pre konkrétne časti akcií nájdete vo Výzve.
Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel pri príležitosti prijatia ročného pracovného programu Erasmus+ zdôraznila, že: „skutočnosť, že sa rozpočet programu Erasmus+ na nasledujúcich sedem rokov takmer zdvojnásobil, poukazuje na význam, ktorý sa pripisuje vzdelávaniu, celoživotnému vzdelávaniu a mládeži v Európe. Vyzývam všetky verejné a súkromné organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, aby sa oboznámili s novo uverejnenými výzvami na predkladanie návrhov a požiadali o financovanie. Vďaka programu Erasmus+ sa európsky vzdelávací priestor stane realitou.“ Na nový program Erasmus+ 2021 – 2027 tak bolo celkovo vyčlenených 28,4 miliardy eur, pričom rozpočet na aktuálne zverejnenú Výzvu predstavuje 2,45 miliardy eur.
Všetky dôležité informácie a dokumenty súvisiace s programom Erasmus+ 2021 – 2027 a aktuálnou Výzvou nájdete na webstránke Výzvy a webstránkach národných agentúr www.erasmusplus.sk a www.iuventa.sk. Národné agentúry navyše pripravujú sériu inštruktážnych webinárov, ktorých cieľom je pripraviť potenciálnych realizátorov projektov Erasmus+ na podávanie návrhov projektov a priblížiť im špecifiká jednotlivých oblastí vzdelávania. Webináre sa budú konať:
12. 4. 2021, 13:00 – „Úvodný webinár k výzve 2021 pre všetky oblasti“
12. 4. 2021, 15:00 – „Príležitosti programu Erasmus+ pre mládež 2021 – 2027 – KA1“
13. 4. 2021, 13:00 – „Príležitosti programu Erasmus+ pre mládež 2021 – 2027 – KA2“
14. 4. 2021, 14:00 – „Ako pripraviť projekt KA1 v oblasti vzdelávania dospelých?“
15. 4. 2021, 13:00 – „Ako pripraviť projekt KA1 v oblasti školského vzdelávania?“
15. 4. 2021, 14:30 – „Ako pripraviť projekt KA1 v oblasti odborného vzdelávania a prípravy?“
19. 4. 2021, 13:00 – „Inštruktážny webinár pre akreditované organizácie v oblastiach VD, OVP a ŠV“
23. 4. 2021, 10:00* – „Ako pripraviť projekt KA2 – kooperačné partnerstvá?“
26. 4. 2021, 13:00* – „Ako pripraviť projekt KA2 – malé partnerstvá?“
27. 4. 2021, 13:00 – „Webinár k výzve 2021 pre centralizované akcie v oblasti vysokoškolského vzdelávania“
*mimo oblasti mládeže a športu

Viac sa dočítate v tlačovej správe Európskej komisie.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.