Uskutočnilo sa stretnutie Europe Goes Local v Brne

02 júna 2022

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže a Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu sa podieľala s našimi českými partnermi z Důmu zahraniční spolupráce na organizovaní ďalšej medzinárodnej vzdelávacej aktivity programu Europe Goes Local, ktorá sa uskutočnila v Brne. Do tohto programu sú zapojené viaceré samosprávy z Českej a Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu jedným z prirodzených výstupov školenia bolo nadviazanie partnerstiev medzi zúčastnenými českými a slovenskými samosprávnymi tímami, ktoré boli zložené zo zástupcov samospráv, pracovníkov s mládežou, ako aj zástupcov z prostredia mládeže. Z pohľadu odborného zamerania sa bral dôraz najmä na zvyšovanie kvality lokálnej práce s mládežou, nastavenie komunikácie a spolupráce medzi mladými ľuďmi a zástupcami samospráv, ako aj pracovníkov s mládežou.

Prvý deň školenia bol zameraný na „networking“ medzi samosprávnymi tímami, v rámci ktorého taktiež predstavili svoje úspechy a výzvy v práci s mládežou v ich meste. Po sérií aktivít určených na sieťovanie medzi tímami sa prešlo k realizácii školiteľských aktivít, zameraných na predstavovanie príkladov dobrej praxe v oblasti lokálnej práce s mládežou, ktoré môžu účastníkom školenia do budúcna poslúžiť ako zdroj inšpirácie v ich činnosti.

Druhý deň vzdelávacieho programu Europe Goes Local sa začal workshopom na tému zlepšovania komunikačných nástrojov a zručností. Po tomto obohacujúcom workshope sa uskutočnila prednáška na tému Trendy v živote mladých ľudí, ktorú viedla Alena Tomanová z YouthWatch Slovensko. Následne sa prešlo k predstavovaniu základných prvkov strategického plánovania, ako neodmysliteľného nástroja v trvalo udržateľnej práci s mládežou. Dôraz bol kladený najmä na analýzu potrieb v oblasti práce s mládežou a analýzu SWOT, ako nástroja pre strategické ciele a dokumenty na viacúrovňovej práci s mládežou. Na záver druhého dňa sa taktiež uskutočnila séria workshopov zameraných na rozvoj kvality práce s mládežou.

V rámci posledného vzdelávacieho dňa pracovníci oboch národných agentúr predstavili európsku úroveň programov Europe Goes Local, ako aj plánované národné a medzinárodné aktivity tohto dlhodobého medzinárodného projektu. Následne účastníci školenia v zmysle novo nadobudnutých informácií predstavili svoje ďalšie kroky v oblasti lokálnej práce s mládežou. Na záver účastníci školenia predstavili svoje novo nadobudnuté vedomosti a zhodnotili prínos vzdelávacích aktivít pre ich budúcu činnosť v oblasti lokálnej práce s mládežou.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.