Chceš sa stať EuroPeersákom?

27 augusta 2020

Čo robia EuroPeers

EuroPeers sa zapájajú do rôznych aktivít. Organizujú prednášky a workshopy v školách, kultúrne podujatia, informačné podujatia v kluboch mladých, informačné stánky na námestiach a podujatia v rámci európskych záležitostí, či „treasure hunts“ („pátranie po pokladoch“) v centrách miest, súťaží, výstavy fotiek a podobne. Všetky tieto aktivity majú spoločné, že sa zameriavajú na mladých ľudí a na ich osobný pohľad na Európu. Mladí ľudia sami šíria myšlienku byť Európanom a tak poskytujú informácie programe Erasmus+ či Európsky zbor solidarity. Okrem toho EuroPeers môžu zdieľať informácie o iných programoch mobility a o tom aké príležitosti majú mladí ľudia v účasti na záležitostiach týkajúcich sa Európy.

 

Ciele

EuroPeer je projekt založený na vzájomnom porozumení so špecifickými cieľmi:
*Prostredníctvom programov Erasmus+ alebo Európsky zbory solidarity a na základe ich vlastných skúseností EuroPeers informujú a motivujú mnoho mladých.
*EuroPeers zvyšujú transparentnosť a trvalo udržateľné šírenie a využívanie výsledkov programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity
*EuroPeers zvyšujú povedomie o európskych témach medzi mladými ľuďmi.
* EuroPeers si pomáhajú navzájom a tiež ostatným mladým ľuďom stať sa informovanými, motivovanými a aktívnymi občanmi Európy.
* EuroPeers sa zameriavajú na mladých ľudí s málom (nedostatkom) príležitostí prostredníctvom prístupu mladý mladým (peer-to-peer) na základe ich osobného pôvodu (zázemia).

 

Výhody

Európa ožila.

EuroPeers sa nezameriavajú iba na informovanie mladých ľudí o rôznych možnostiach mobilít, ktoré sú dostupné v celej Európe tým, že sa delia o svoje skúsenosti. Tiež vykresľujú živý, autentický obraz špecifický pre mladých o tom, čo znamená byť Európanom, a tak približujú Európu aj svojim rovesníkom.

Tvoria tak európsku sieť motivovaných mladých ľudí, ktorí nevidia Európu ako byrokratickú štruktúru, ale skôr ako príležitosť konať a možnosť sebarealizácie.

 

Aktívne európske občianstvo

Aktivity EuroPeers sú v súlade s Lisabonskou zmluvou, ktorá vyzdvihuje, aby EÚ povzbudzovala mladých ľudí k účasti na demokratickom živote v Európe. Program Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu sa takisto zaviazala k účasti európskych demokratických štruktúr, väčšiemu zapojeniu miest, silnejšiemu medzikultúrnemu dialógu a väčšej solidárnosti. A to konkrétne vytváraním väčšieho množstva príležitostí pre mladých účasťou na projektoch mobility.

 

Prístup k cieľovým skupinám

Prístup peer-to-peer (mladý mladým) umožňuje zacieliť rôzne skupiny, vrátanie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

 

Regionálna a miestna stopa

Rôzne projekty mladých, ktoré prebiehali na národnej úrovni ukazujú, že aktívni mladí sú skutočne základným aspektom, ak sa chcú priblížiť iným mladým ľuďom. Napríklad mapa Nemecka a Anglicka ukazuje, že EuroPeers sú rozptýlený po celej krajine. To z nich robí ideálny príklad v spolupráci. Mladí, ktorí majú záujem o program na jednej strane a Národná agentúra a/alebo Erasmus+ na strane druhej.

 

Viditeľnosť

Veľké množstvo podujatí EuroPeers organizovaných po celej Európe prispievajú k značnej viditeľnosti programu Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Sieť EuroPeers znásobuje výhody programov EÚ na vzdelanostnej úrovni, úrovni školenia, mladých a športu (Erasmus+). Mnohé z týchto národných projektov už uspeli v cieli spojenia s programom Erasmus+/ Európsky zbor solidarity a to zvýši počet mladých, ktorý sa ešte viac stotožnia s Európou.

 

Osobné výhody

Prostredníctvom svojich aktivít si EuroPeers ako mladí ľudia zvyšujú a rozvíjajú osobné a profesionálne zručnosti. Podľa toho, ako sú mladí v EuroPeers aktívny sa k ich osobnej hodnote pridáva zdokonalenie prezentačných zručností a riadenia projektu, tímová práca, sebaistota, asertivita, posilnenie ich podnikateľských schopností a podobne.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.