Čo je participácia mládeže?

28 mája 2021

Tieto informácie sú určené všetkým, ktorí veria, že hlas mladých ľudí by mal byť vypočutý pri rozhodnutiach, ktoré môžu ovplyvniť ich budúcnosť. Či už si mladý človek, ktorý študuje, pracuje, rodič alebo osoba s rozhodovacou právomocou, nasledujúce informácie ti pomôžu získať najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie o participácii mládeže.

Participácia mládeže ako proces:

Aby mohli byť inštitúcie, organizácie a aktivity súvisiace s mládežou považované za príklad mládežníckej participácie, musia spĺňať tri podmienky:

  1. Musia ich iniciovať alebo byť do nich zapájaní mladí ľudia.
  2. Mladí ľudia musia byť podporovaní v tom, aby vedeli a chceli vyjadriť svoje postoje a názory na diskutované témy.
  3. Mladí ľudia musia mať reálnu možnosť ovplyvniť a podieľať sa na výsledku.

Tak čo to tá participácia mládeže vlastne je?

  • Participácia je proces, ktorý nespočíva len v jednorazovej aktivite. Ide predovšetkým o pravidelné aktivity založené na vzťahu mladých ľudí a osôb s rozhodovacou právomocou.
  • Participácia mladých ľudí na rozhodovaní sa deje vo viacerých sférach a na viacerých úrovniach, najčastejšie na individuálnej a lokálnej úrovni (ako napr. medziľudská, rodinná a školská), ale zahŕňa aj regionálnu, národnú a medzinárodnú úroveň.
  • Participácia pri rozhodovaní je o zdieľaní a presúvaní právomoci – od tých, ktorí štandardne kontrolujú procesy (dospelí) k tým, ktorých chcú zapojiť (mladí ľudia).

Abeceda participácie mládeže:

Kde sa mládežnícka participácia uskutočňuje?

Ako proces sa participácia mládeže môže uskutočňovať kdekoľvek. Môže prebiehať doma, kde rodičia dávajú deťom právo zapojiť sa do rozhodovania, alebo sa rozhodovať individuálne v otázkach, ktoré sa týkajú ich každodenného života. Môže sa uskutočňovať v škôlkachškolách, kde deti a mládež participujú na výbere učiva, alebo rozhodujú, kto ich bude zastupovať v rôznych situáciách.

Participácia mládeže sa môže uskutočniť aj vo formálnejšej podobe, napríklad, keď majú mladí ľudia právo voliť alebo keď sa rozhodnú reprezentovať iných mladých ľudí v mládežníckych organizáciách či v politickom aktivizme.

Mládež môže participovať organizovane prostredníctvom rôznych štruktúr ako sú: mládežnícke organizácie, žiacke školské rady na stredných a základných školách, mestské a obecné mládežnícke parlamenty, krajské mládežnícke parlamenty a rady mládeže, či byť priamo súčasťou obecných a mestských zastupiteľstiev.

Participácia nemusí byť vždy zastrešená konkrétnou štruktúrou a môže vychádzať aj z iniciatívy neformálnej skupiny mladých.

Môže sa taktiež uskutočniť na úrovni jednotlivca. Napríklad, keď sa mladý človek rozhodne zapojiť do online konzultácií o zmenách vo verejnej doprave, či zmení svoje zákaznícke správanie za účelom zníženia uhlíkovej stopy.

 

V súčasnosti sa participácia vo veľkej miere deje aj v online priestore. Na vyjadrenie názoru sa využívajú sociálne siete, rôzne aplikácie a webové platformy špecificky vyvinuté za účelom participácie a vytvorenia dialógu.

Je dôležité vedieť, že aj keď je väčšina štruktúr a procesov pre participáciu mládeže spojená s verejným sektorom a politikou, participácia mládeže sa môže uskutočňovať aj v súkromnom sektore, ako je biznis, šport, zdravotná starostlivosť a iné odvetvia.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.