Prečo potrebujeme participáciu mládeže a ako sa zapojiť?

28 mája 2021

Existuje veľa dôvodov, pre ktoré je mládežnícka participácia dôležitá pre mladých ľudí, dospelých a celú spoločnosť.

  • Budovanie kapacít a rozvoj občianskej angažovanosti

Samotný proces participácie je procesom učenia sa a získavania nových kompetencií pre všetkých zúčastnených aktérov. Učia sa od seba navzájom, rozvíja sa ich občianska angažovanosť prostredníctvom rôznych iniciatív, ktoré sa môžu stať partnerom verejnej správy, vedenia školy atď.

  • Posilňovanie pocitu spolupatričnosti a vytváranie komunity

Spolupráca zástupcov verejnej správy, občanov, organizácii, expertov, podnikateľov alebo vedenia školy, zástupcov žiakov, pedagógov, rodičov a ďalších rozvíja vzájomnú informovanosť, spoluprácu, rešpekt, toleranciu a rozvoj vzťahov navzájom, čo napomáha vytvárať aj pocit spoluzodpovednosti za miesto, školu, kde všetci žijú a pôsobia.

  • Kvalitnejší a efektívnejší rozhodovací proces

Zapojenie viacerých aktérov do rozhodovacieho procesu zvyšuje príležitosť objavovať nové riešenia, ktoré najlepšie zohľadňujú potreby miestnej komunity. Výsledkom sú riešenia, ktoré majú verejnú podporu a častokrát aj vopred zaistené spolupodieľanie sa verejnosti aj na realizácii.

  • Transparentnosť a legitimita

Participatívny proces vytvára podmienky pre otvorenosť a transparentnosť. Občania získavajú informácie o tom, ako reagovala samospráva na ich podnety a návrhy a ako prebieha celý proces.

  • Dôvera v demokratický systém

Kvalitný proces zapojenia verejnosti je v súlade s princípmi zastupiteľskej demokracie a každý občan sa stáva rovnocenným partnerom pre zástupcov verejnej správy. Zároveň rastie dôvera medzi občanmi a ich zástupcami vo verejnej správe a v celú samosprávu.

Mládežnícka participácia je o dospelých, ktorí by mali zdieľať časť z ich „moci“ s mladými ľuďmi. To znamená, že dospelí, rodičia, pracovníci s mládežou a učitelia, ale aj verejní činitelia a politici, majú dôležitú rolu v určovaní kvality konkrétnej mládežníckej participácie alebo iniciatívy.

Častokrát je participácia pre mladých ľudí nezrozumiteľná či neatraktívna. Preto v prípade, že chce samospráva mladých ľudí informovať a zapájať do spolurozhodovania, je dôležité prispôsobiť jazyk a spôsob komunikácie mladým ľuďom. Nové stránky miest a škôl na sociálnych sieťach a prispôsobený zrozumiteľný jazyk, ktorý budeme používať, majú u mladých ľudí často dobrú odozvu.

Ako začať?

Tak, že si zistím:

Kto je zodpovedný?

Kto je zodpovedný a kto môže rozhodnúť o náprave identifikovaného problému?

Kto môže pomôcť pri zohľadnení našich potrieb?

- je rozdiel, ak chcem riešiť ochranu životného prostredia v mojom meste, alebo kyberšikanovanie spolužiaka.

Je dôležité vedieť, kto je zodpovedný za danú oblasť a môže mi pomôcť pri hľadaní riešení.

Ako postupovať?

Vyžadujú si naše nápady a riešenia nejaké povolenia? Kde ich získam? Od koho? Je moje riešenie vhodné a povoľuje ho legislatíva? Je tá zmena dobrá aj pre ostatných okolo mňa?

Koho okrem mňa to trápi?

Čo tak porozprávať sa so svojimi kamarátmi o tom, čo nás trápi, čo by sme chceli zmeniť? Možno nás trápia podobné veci. A keď nás bude viac, spolu viac dokážeme. Môžeme sa spojiť pre dobrú vec, naučiť sa spolupracovať, správne komunikovať a zažijeme kopec zábavy pri realizácii a budeme mať aj s kým osláviť naše úspechy.

 

Ak si si zistil tieto veci môžeš sa rovno pustiť do tvorby projektu „Aktivít participácie mládeže“, o ktorých nájdeš bližšie informácie tu:

https://eurodesk.sk/vyzvy/

alebo cez kontakty v Národnej agentúre Erasmus+ mládež:

https://eurodesk.sk/narodna-agentura-kontakty/

Ak sa chceš viac dozvedieť o participácii mládeže na úrovni EÚ zavítaj sem:

https://participationpool.eu/

Dôležitou súčasťou participácie mládeže sú samotné Európske ciele mládeže, na základe ktorých bola vytvorená stratégia EÚ pre mládež 2019-2027:

https://www.iuventa.sk/sk/Legislativa/Legislativa-o-mladezi/Legislativa-EU.alej

O participácii mládeže na lokálnej úrovni zas nájdeš viac info. v „SAMO - príručka pre samosprávy“:

https://youthwatch.sk/publikacie/

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.