REAKCIA NÁRODNÉHO INŠTITÚTU VZDELÁVANIA A MLÁDEŽE K TLAČOVEJ KONFERENCII SLOVENSKEJ KOMORY UČITEĽOV

07 novembra 2023

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej len „NIVaM“) sa ohradzuje voči nepodloženým tvrdeniam a subjektívnemu spochybňovaniu kvality inštitútu. Slovenská komora učiteľov (SKU) od vzniku NIVaM spochybňuje jeho prácu a tieto tvrdenia je NIVaM pripravený opätovne vyvrátiť faktami.

K platom vedúcich zamestnancov NIVaM uvádzame nasledovné:

Platy sú poskytované na základe zákonných ustanovení v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle prideleného rozpočtu. Aktuálna priemerná výška platu vedúceho zamestnanca NIVaM je 2870 €.

Výška platov „malej skupiny vedúcich zamestnancov“, na ktorú sa SKU zamerala, je adekvátna vzhľadom na výkon pracovných činností za uvedené obdobie, a ktorá je v rámci vysokých manažérskych pozícií v Slovenskej republike bežná.

Odmeny boli poskytnuté okrem iného za mimoriadne náročné pracovné úlohy pri zlučovaní piatich rezortných organizácií, a zabezpečení úloh tak, aby nedošlo k ohrozeniu kurikulárnej reformy a inkluzívnej reformy v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré boli prevzaté po bývalom vedení Štátneho pedagogického ústavu.

Do podkladov SKU k tlačovej konferencii boli účelovo zahrnuté iba tri priamo riadené organizácie MŠVVaŠ SR, ktoré rozsahom úloh a počtom zamestnancov nie je možné objektívne porovnávať rozsahom úloh a počtom zamestnancov NIVaM.

Vznik NIVaM je úspešný krok. Zlúčením organizácií vznikla synergia v poskytovaných službách školám, pedagogickým a odborným zamestnancom. V priebehu 2. polroka 2022 boli realizované organizačné zmeny zamerané na efektívne fungovanie a riadenie vecných úloh prepájania podpory formálneho a neformálneho vzdelávania.

NIVaM je pripravený poskytnúť verejnosti odpovede na relevantné otázky.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.