Výzva na školiteľské a mentorské služby Democracy Reloading 2023

02 mája 2023

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu hľadá dvoch školiteľov, ktorí pripravia, zrealizujú a vyhodnotia TCA formát “Democracy Reloading 2023”.

Democracy Reloading je strategický program spolupráce medzi mládežou a Národnou agentúrou ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, ktorého cieľom je umožniť pracovníkom samospráv zapájať mladých ľudí do rozhodovania. Program, založený na výskume a spätnej väzbe od rôznych odborníkov, identifikoval kompetencie, ktoré potrebujú pracovníci samospráv pracujúcich v oblasti mládežníckej politiky, aby mohli úspešne zapájať mladých ľudí do rozhodovacích procesov na miestnej a regionálnej úrovni.

 

Popis činností školiteľov:

Organizácia intro workshopov pre Democracy Reloading so vzdelávacími cieľmi:

 • Predstaviť Democracy Reloading Toolkit;
 • Vyskúšať si reflexiu a plánovanie rozvoja jednej vlastnej kompetencie;
 • Získať záujem o Democracy Reloading Toolkit a motiváciu k sebareflexii v úlohe pracovníka/pracovníčky s mládežou alebo podpornej osoby na obci;
 • Prehĺbiť si porozumenie tomu, o čom je práca s mládežou, participácia a aktívne zapájanie mladých ľudí.

 

Organizácia školenia Democracy Reloading Toolkit so vzdelávacími cieľmi:

 • Zvýšiť povedomie o tom, že kompetencie pracovníkov a pracovníčok s mládežou/zástupcov a zástupkýň samospráv sú najsilnejším nástrojom a zdrojom pre ich prácu;
 • Zvýšiť povedomie, že kvalita práce s mládežou je priamo závislá na kvalite pracovníkov a pracovníčok s mládežou;
 • Získať skúsenosť s konkrétnym nástrojom pre sebareflexiu a vedome rozvíjanie kompetencií spojených so zapájaním (participáciou) mladých ľudí na živote mesta a spolurozhodovaní o veciach, ktoré sa ich dotýkajú.

 

Dlhodobé školenie Democracy reloading do obcí s cieľom:

 • Rozšíriť podporu samospráv a pracovníkov a pracovníčok s mládežou o rozvoj práce s mládežou v obci posilňovaním sebareflexie a zvyšovania kompetencií pracovníkov a pracovníčok samosprávy a pracovníkov a pracovníčok s mládežou, ideálne spoločne;
 • Posilniť motiváciu zástupcov a zástupkýň samospráv k vlastnému rozvoju a podpore rozvoja pracovníkov a pracovníčok s mládežou;
 • Podporiť vytvorenie systému kompetenčného rámca samosprávy, kde kompetencie sú zdieľané naprieč spektrom aktérov vo vybraných samosprávach;
 • Posilniť vnímanie aktérov v obciach ako tímu, ktorý musí držať za jeden povraz.Zvýšiť ich motiváciu tento tím vytvárať a posilňovať.

 

Školenia pre regionálnych konzultantov/podporné osoby pre EGL a Democracy Reloading

Témy, v ktorých by sa mali konzultanti vzdelať:

 • Koncept kompetencií a špecificky kompetenčný rámec DR;
 • Vyjasnenie pojmov seba-reflexie a seba-hodnotenia – schopnosť ich odlišovať a adekvátne vyberať pohľad, ktorý je v danom momente potrebný;
 • Rozvojová popisná spätná väzba – pri podpore reflexie kompetencií nevyhnutné kompetencie - Seba-reflexie a seba-hodnotenie ako nástroj na rozvoj kompetencií + aktivity, pomôcky, techniky pre sebareflexiu a sebahodnotenie;

Participácia a politická participácia – ich prepojenie a vnímanie ako jedného systému s rôznymi rolami a dopadmi.

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu boris.kolman@iuventa.sk do 12.5.2023.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte, Borisa Kolmana: boris.kolman@iuventa.sk

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto mieste: Výzva na školiteľa - Democracy Reloading!

Prihlášku si môžete stiahnuť na tomto linku.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.