Go for Change! - Creating knowledge-based strategies through participatory action research and follow-up

Belgicko

Toto modulárne školenie je určené na podporu miestnych pracovníkov s mládežou pri zlepšovaní kvality miestnej práce s mládežou pomocou nástrojov participatívneho akčného výskumu a vytvárania silných lokálnych stratégií v súlade s existujúcimi európskymi postupmi a politikami. Účastníci sa bližšie oboznámia s Európskou Chartou pre Prácu s Mládežou. Cieľom podujatia je prehĺbenie vedomostí účastníkov o obsahu charty a […]

GOT NEXT*: Youth workers next in line to make change

Ostend

Počas tohto seminára budú mať účastníci možnosť spoločne spomaliť, aby mohli čeliť výzvam práce s mládežou, a nazrieť na osobné, medziľudské a systematické úrovne ich práce. Ciele: Vytvoriť priestor na starostlivosť o seba (sebareflexia, sebauvedomenie,...); Vymeniť si skúsenosti s realitou práce s mládežou a výzvami, ktorým účastníci čelia; Vytvárať spoločný priestor; zdieľať chápanie konceptu „práce s mládežou“, „mládežníckej participácie“, „sociálneho aktivizmu“,... Vytvárať prepojenia […]

Youth@Work Study visit – One-Stop Guidance Centres in Finland

Hlavným cieľom študijnej návštevy Youth@Work je ukázať účastníkom, ako fungujú One Stop Guidance centrá vo Fínsku. Multiservisné centrá majú za ciel posilniť sociálnu inklúziu mladých ľudí, bojovať s chudobou medzi mladými ľuďmi a zlepšiť ich možnosti zamestnania. One-Stop Guidance centrá sú príkladom Fínskej praxe v oblasti vedenia mladých ľudí. Európskou Komisiou boli vybrané ako príklad dobrej praxe v oblasti […]

Learning Playground in Volunteering

Budapešť, Maďarsko

Cieľom školenia je vytvoriť priestor pre účastníkov, aby objavovali priestorové aspekty vzdelávacieho prostredia, dozvedeli sa viac o (spolu)vytváraní podporujúcich vzdelávacích priestorov, a skúmali ich potenciál pri podpore vzdelávania v dobrovoľníckych projektoch EZS. Ciele aktivity: Uvedomiť si význam kvality vzdelávacích priestorov dobrovoľníckeho projektu Európskeho Zboru Solidarity Oboznámiť sa s fyzickými/priestorovými aspektmi vzdelávacieho prostredia Byť schopný systematickejšie sa pozerať na […]

Kľúč k udržateľnému podnikaniu 2022

Košice

Koncept sociálneho podnikania je síce stále málo známy v národnom kontexte SR, ale čoraz viac iniciatív podporuje finančnú gramotnosť, podnikavosť, pričom sa posilnila aj podpora solidarity pomocou rôznych programov. Potrebou spoločnosti je, najmä pri súčasných výzvach ktorým čelí aj EU, pripraviť mladých ľudí na kreatívne myslenie, kreatívne samo-zamestnávanie, pričom je potrebné vyzdvihnúť možnosť solidárneho dopadu […]

Mobility Taster for Inclusion Organisations – EECA - Gruzínsko

Gruzínsko

Vieš o tom, že môžeš organizovať medzinárodné projekty pre ľudí zo znevýhodnených skupín vo tvojom okolí? Počas troch pracovných dní ti ukážeme, čo ponúkajú programy Erasmus+ a Európsky Zbor Solidarity mladým ľuďom zo znevýhodneného prostredia. Medzinárodný mládežnícky projekt (mládežnícka výmena, dobrovoľnícka služba,...) môže byť významnou príležitosťou pre mladých ľudí zo znevýhodnených prostredí, s ktorými pracujete: napr. […]

ETS COMETS: The digital dimension

Nemecko

Cieľom školenia je podporiť skúsených školiteľov v reflexii digitálneho rozmeru ich práce. Aktivity v rámci série COMETS sú založené na ETS Kompetenčnom Modely pre Medzinárodne Pracujúcich Školiteľov. Toto školenie sa zameria na digitálny rozmer tohto modelu. Digitálny rozmer nie je samostatnou kompetenčnou oblasťou, no bol integrovaný do Kompetenčného modelu. Ako priestor pre profesionálne partnerské učenie medzi školiteľmi […]