Non-formal education in practise

Školenie je zamerané na preskúmanie rozdielov medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním mládeže. Školenie chce účastníkov pripraviť na to ako správne používať neformálne vzdelávanie v praxi a tiež ako ho integrovať do projektov programov Európsky zbor solidarity a Erasmus+. Cieľom je pochopiť niekoľko prvkov a metód neformálneho vzdelávania a ich význam pri organizovaní vlastných aktivít prioritne […]