Aktivity participácie mládeže

Aktivity zamerané na podporu aktívnej participácie mládeže na demokratickom živote. Umožňujú mládeži napr. komunikovať s osobami, ktoré majú moc rozhodovať o veciach vplývajúcich na ich život (učitelia, starostovia, primátori, poslanci obce a mesta, poslanci NRSR atd.). Mladí ľudia budú mať možnosť predstaviť svoje potreby a problémy zodpovedným osobám a hľadať spoločné riešenia, ktoré budú v rámci proejktu a po ňom spoločne realizovať.

pexels-photo-3321797

Typy aktivít:

◾ Workshopy, školenia alebo podujatia zamerané na aktívne zapájanie sa mládeže do verejného diania, aktívne občianstvo, demokratický život a podobne

◾ Konzultácie s mladými ľuďmi s cieľom zisťovania potrieb mládeže (analýza potrieb)

◾ Kampane na zvyšovanie povedomia mládeže o možnostiach zapájania sa do verejného diania

◾ Simulácie činnosti demokraticých inštitúcií (Mestské zastupiteľstvo, Národná rada, Európsky parlament a pod.) 

Všeobecné pravidlá:

◾ Projekt môže byť na národnej úrovni (v projekte figuruje iba žiadajúca organizácia) alebo medzinárodný (min. 2 organizácie - žiadajúca a partnerská)

◾ Projekt môže trvať od 3-24 mesiacov

◾ Projekty sú určené pre mladých ľudí vo veku 13 až 30 rokov a ľudí z rozhodovacou právomocou 

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.