Partnerstvá pre spoluprácu

Minimálny počet zapojených organizácii

Minimálne tri organizácie z troch rôznych programových krajín

účastníci

Nie je žiadne špecifické vekové ohraničenie

Trvanie projektu

Od 6 mesiacov do 3 rokov

Miesto konania aktivity

Krajina jednej z účastníckych organizácií

Čím by sa mali vyznačovať Partnerstvá pre spoluprácu? 

 • Dlhodobý projekt, ktorý má zmeniť systém práce s mládežou na SR
 • Medzisektorová spolupráca
 • Výmena know-how medzi SR žiadateľom a zahraničným partnerom/+ dôležitosť role partnera
 • Inovácie
 • Zvyšovanie kompetencií (vedomostí, zručností a postojov)
 • Podpora sektora mládeže a neformálneho vzdelávania
 • Dopad na cieľové skupiny a udržateľnosť
 • Environmentálna udržateľnosť samotnej realizácie projektu
 • Navrhovať viac prístupných aktivít pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí
 • Digitálna dimenzia kombinované vzdelávacie aktivity- virtuálne a fyzické aktivity

A ako vyzerá realizácia partnerstva pre spoluprácu v praxi?

Kto sa môže uchádzať o grant?

 • Organizácie pracujúce s mládežou
 • Školy a školské zariadenia
 • Nezisková organizácia, občianske združenie, mimovládna organizácia
 • Kultúrna organizácia, knižnica, múzeum divadlo
 • Verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný podnik
 • Verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni (mesto/obec, VÚC).

Partnerstvá pre spoluprácu sa členia na 2 typy partnerstiev: 

 • Kooperačné partnerstvá
 • Malé partnerstvá

Kooperačné partnerstvá

Ciele kooperačných partnerstiev:

 • Výsledky by mali byť opakovane použiteľné, prenosné, škálovateľné a dôraz na interdisciplinárny rozmer
 • Zvyšovať kvalitu organizácií a relevantnosť ich partnerstiev
 • Podpora internacionalizácie prostredníctvom výmeny alebo rozvoja nových postupov a metódy
 • Podpora vývoja, prenosu a / alebo implementácia inovatívnych postupov, ako aj implementácia spoločných iniciatív podporujúcich spoluprácu, vzdelávanie a výmeny skúseností na európskej úrovni
 • Výsledky by mali byť opakovane použiteľné, prenosné, škálovateľné a dôraz na interdisciplinárny rozmer

Aké aktivity spadajú pod Kooperačné partnerstvá?

 • Aktivity, ktoré posilňujú spoluprácu a vytváranie sietí medzi organizáciami 
 • Testovanie a/alebo realizácia inovatívnych postupov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže 
 • Vzdelávacie aktivity (školenia, študijné návštevy, workshopy, job-shadowing), ktoré uľahčujú uznávanie a validáciu vedomostí, zručností a kompetencií  
 • Tvorba učebných osnov - materiály, kurzy a školiace moduly 
 • Aktivity zamerané na lepšiu prípravu profesionálov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na výzvy v oblasti rovnosti, rozmanitosti a začlenenia vo vzdelávacom prostredí a na ich umiestňovanie. 
 • Výsledky by mali byť opakovane použiteľné, prenosné, škálovateľné a dôraz na interdisciplinárny rozmer

Kto môže byť cieľovou skupinou alebo účastníkom?

 • Odborníci z praxe
 • Zamestnanci pôsobiaci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
 • Pracovníci s mládežou
 • Experti, špecialisti a odborníci 
 • Študenti, účastníci odbornej prípravy, učni, žiaci, dospelí učiaci sa, mladí ľudia, dobrovoľníci
 • NEET (osoby, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy)
 • Mladí ľudia s nedostatkom príležitostí 
 • Osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku
 • Subjekty s rozhodovacou právomocou
 • Výskumní pracovníci

Príklady schválených KA2 projektov nájdete na tomto linku. 

Príklady schválených projektov v rámci programu E+ nájdete aj na tomto linku.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.