1. predkladacie termíny pre žiadosti v rámci novej generácie programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2021

07 mája 2021

Programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity vstupujú do programového obdobia 2021 – 2027 s ohlásením množstva nových príležitostí pre účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v Európe.

Jednou z dôležitých noviniek programu Erasmus+ je určenie štyroch nových horizontálnych priorít, ktoré reflektujú aktuálne dôležité spoločenské témy. Medzi ne patrí inklúzia a diverzita, ktorá sa zameriava na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, sociálnym či ekonomickým; digitálna transformácia orientovaná na sprístupnenie digitálnych technológií a inovácií všetkým oblastiam vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu; environmentálna udržateľnosť a klimatické ciele, ktoré by sa mali dostať do budúcich učebných plánov, zvyšovať povedomie o klimatickej situácii a podporovať udržateľné správanie; a aktívna participácia, ktorá rozvíja sociálne a multikultúrne kompetencie, kritické myslenie a aktívne občianstvo založené na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou.

V máji nás čaká niekoľko prvých predkladacích termínov pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európskeho zboru solidarity pre rok 2021.

V rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže:

Projekty môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít (kľúčových akcií):

  • v rámci Kľúčovej akcie 1:

KA1 – Mládežnícke výmeny a Mobilita pracovníkov s mládežou

KA1- Aktivity participácie mládeže

Predkladací termín: 11. máj 2021 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre KA1 projekty 

  • v rámci Kľúčovej akcie 2 :

KA2 – Kooperačné partnerstvá

KA2 – Malé partnerstvá

Predkladací termín: 20. máj 2021 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre KA2 projekty

 

Pre jednotlivé akcie programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže na rok 2021 je alokovaný  nasledovný rozpočet:

KA1- Mládežnícke výmeny a Mobilita pracovníkov s mládežou: 1.729.850 eur

KA1 –Aktivity participácie mládeže: 372.718 eur

KA2 – Kooperačné partnerstvá: 2.582.315 eur

KA2 – Malé partnerstvá: 427.624 eur

V rámci programu Európsky zbor solidarity:

Projekty Európskeho zboru solidarity môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

Dobrovoľnícke projekty

 

Projekty v oblasti solidarity

 

Predkladací termín: 28. máj 2021 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre celý program Európsky zbor solidarity

 

Pre jednotlivé akcie programu EÚ Európsky zbor solidarity na rok 2021 je alokovaný  nasledovný rozpočet:

Dobrovoľnícke aktivity: 1.301.067 eur

Projekty v oblasti solidarity: 200.487 eur

Pravidlá rozdeľovania finančných prostriedkov akreditovaným organizáciám v rámci Kľúčovej akcie 1 (Erasmus+ pre oblasť mládeže) a v rámci Dobrovoľníckych aktivít v rámci Európskeho zboru solidarity nájdete na tomto linku. Toto rozdelenie má iba informačný charakter a môže sa v priebehu roka meniť.

Internetovú stránku s online formulármi pre programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity nájdete tu: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629

Všetky ďalšie podstatné novinky ohľadom podávania si žiadostí nájdete v záznamoch z webinárov, ktoré nájdete na tomto linku: https://eurodesk.sk/vyzvy/

V prípade potreby konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY

 

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.