TCA a NET – vzdelávacie, kooperačné a networkingové aktivity pre EÚ programy pre mládež Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

29 apríla 2022

Činnosti odbornej prípravy a spolupráce (TCA) sú podporné činnosti vykonávané národnými agentúrami (NAs) v rámci programov Erasmus+ s  cieľom zlepšiť kvalitatívne vykonávanie programu a dosiahnuť jeho strategickejší charakter prostredníctvom budovania užších väzieb s príslušnými prvkami rozvoja politiky. (NET) sú nástrojom, ktorý má NA k dispozícii na podporu Európskeho zboru solidarity pri plnení jeho cieľov a priorít. Jeho cieľom je priniesť pridanú hodnotu a zvýšiť kvalitu celkovej implementácie, a tak prispieť k zvýšeniu dopadu na systémovej úrovni. Môžu mať národný alebo medzinárodný charakter. Poďme sa na tieto aktivity pozrieť bližšie:

Training and Cooperation Activities (TCA)

TCA (Training and Cooperation Activities) alebo činnosti odbornej prípravy a spolupráce je označenie pre širokú škálu medzinárodných i národných aktivít. Patria sem kontaktné semináre, študijné návštevy, tematické workshopy a konferencie či výskumné štúdie. Spoločný cieľom týchto aktivít je prispieť ku kvalitatívnemu rozvoju programu Erasmus+ a budovaniu kapacít účastníkov zo všetkých oblastí vzdelávania.

Kto sa môže zúčastniť?

Účasť na TCA aktivitách je možná pre zástupcov všetkých organizácií a cieľových skupín vo vzťahu k programu Erasmus+.

TCA aktivity sú z veľkej časti zamerané na potenciálnych záujemcov o vstup do programu Erasmus+. Pre nich sú vhodné predovšetkým kontaktné semináre, kde sa účastníci môžu dozvedieť detailné informácie o programe, a predovšetkým nájsť zahraničných partnerov pre projekty medzinárodnej spolupráce.

Časť aktivít je cielená aj na účastníkov, ktorí už vo vzťahu k programu Erasmus+ majú skúsenosti. Týchto účastníkov môžu obohatiť predovšetkým konferencie a workshopy zamerané na témy relevantné pre program Erasmus+.

Každá aktivita TCA je navrhnutá s ohľadom na potreby danej cieľovej skupiny. Preto je pred samotným podaním prihlášky na aktivitu dôležité venovať pozornosť tomu, či je pre vás aktivita vzhľadom na jej zameranie vhodná.

Ako sa prihlásiť?

Na väčšinu aktivít sa možno prihlásiť prostredníctvom portálu SALTO. Pre prihlásenie je nutné si vytvoriť na platforme užívateľský účet (SALTO pre sektor Mládeže) Pri niektorých aktivitách potom prihlasovanie prebieha cez prihlasovací formulár Iuventy / Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Našu aktuálnu ponuku nájdete na webe www.eurodesk.sk v časti Vzdelávacie aktivity – medzinárodné školenianárodné školenia, alebo sledujte náš FB Eurodesk Slovensko.

Networking activities (NET)

Networking activities (NET) je označenie pre širokú škálu medzinárodných i národných aktivít. Patria sem kontaktné semináre, študijné návštevy, tematické workshopy, konferencie a výskumné štúdie. Tieto aktivity sa zameriavajú na rozvoj kompetencií účastníkov a budovanie kapacít organizácií. Spoločným cieľom je kvalitatívny rozvoj projektov v programe Európsky zbor solidarity.

Kto sa môže zúčastniť?

Účastníkmi môžu byť jednotlivci, zástupcovia organizácií (verejné a súkromné, sociálne podniky, mimovládne organizácie), pedagógovia, mentori, pracovníci s mládežou a ďalšie zúčastnené strany pôsobiace v oblastiach Európskeho zboru solidarity alebo jednotlivci a zástupcovia organizácií, ktorí majú záujem do tohto programu vstúpiť.

Každá NET aktivita je navrhnutá s ohľadom na potreby danej cieľovej skupiny. Preto je pred samotným podaním prihlášky na aktivitu dôležité venovať pozornosť tomu, či je pre vás aktivita vzhľadom na jej zameranie vhodná.

Ako sa prihlásiť?

Spôsob prihlasovanie je rovnaký, ako pri prihlasovaní na TEC aktivity - prostredníctvom portálu SALTO. Pre prihlásenie je nutné si vytvoriť na platforme užívateľský účet (SALTO pre sektor Mládeže) Pri niektorých aktivitách potom prihlasovanie prebieha cez prihlasovací formulár Iuventy / Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Našu aktuálnu ponuku nájdete na webe www.zborsolidarity.eu v časti Školenia – medzinárodné školenianárodné školenia, alebo sledujte náš FB Eurodesk Slovensko.

 

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.