Výzva na školiteľa/školiteľku „Školenie pre pool hodnotiteľov NA programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity“

18 januára 2023

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže – hľadá 2 školiteľov/školiteľky na prípravu, realizáciu a vyhodnotenie „Školenia pre pool hodnotiteľov NA programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity“.

Ciele školenia sú:

 • Predstaviť programy, politiky a priority EÚ v oblasti mládeže
 • Pochopiť základné princípy práce s mládežou na SR a neformálneho vzdelávania
 • Porozumieť filozofii, cieľom a základným prvkom Programov a cieľom jednotlivých aktivít v rámci oboch programov EÚ pre mládež
 • Posilniť kritické a analytické myslenie účastníkov
 • Vedieť posúdiť kvalitu projektovej logiky v žiadosti
 • Porozumieť kritériám v jednotlivých častiach posudkov a hodnotené aspekty rozpočtov projektov
 • Prispieť k odstráneniu najčastejších nedostatkov v posudkoch
 • Vytvoriť priestor pre individuálne aj tímové hodnotenie vybraných projektových žiadostí a podporiť zjednotenie v pohľade na predložené žiadosti
 • Oboznámiť sa s procesmi, IT nástrojmi a formulármi posudkov
 • Dohodnúť sa na základných pravidlách spolupráce medzi hodnotiteľmi navzájom a NA

Súčasťou spolupráce budú dve identické vzdelávacie aktivity realizované v Bratislave. Prvá v dátume 26.1.2023-29.1.2023, druhá v dátume 9.-12.2.20233.

 

Cieľová skupina:

Pôvodní členovia poolu hodnotiteľov (20 osôb), novo-prijatí členovia poolu hodnotiteľov (20 osôb), zástupcovia slovenskej NA (10 osôb)

Každého školenia sa zúčastnia zástupcovia všetkých troch vyššie uvedených skupín v počte približne 25 osôb.

Vo svojich prihláškach prosím uveďte:

 • Opis predchádzajúcich relevantných skúseností v téme vzdelávacej aktivity
 • Opis navrhovanej metodiky implementácie vzdelávacej aktivity
 • Opis motivácie školiteľa pre vedenie vzdelávacej aktivity

Termín na zaslanie prihlášok je do 21.1.2023. Prihlášky zasielajte na e-mail: katarina.stasova@iuventa.sk

Prihlášku a bližšie informácie je možné stiahnuť tu: Výzva na školiteľa

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.