Blíži sa prvý október, ktorý je 3. predkladacím termínom v roku 2019 pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity.

06 septembra 2019

Výzva – 3. predkladací termín pre žiadosti v rámci programov Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2019 

  1. október 2019 je tretím a posledným predkladacím termínom tento rok pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Projekty môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít (kľúčových akcií):

v rámci Kľúčovej akcie 1 sú aktivity zamerané na zapojenie mladých ľudí z marginalizovaného prostredia, podporu rozmanitosti, medzikultúrny a medzináboženský dialóg, spoločné hodnoty slobody, tolerancie a rešpektovania ľudských práv, ako aj zvýšenie mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a zmyslu pre iniciatívu u mladých ľudí. Cieľom sú aj projektové zámery podporujúce získanie kompetencií pracovníkov s mládežou a osvojenie si metód na odborný rozvoj, vrátane digitálnej práce s mládežou, potrebných pri prenose spoločných základných hodnôt našej spoločnosti a pri predchádzaní násilnej radikalizácie mladých ľudí.

v rámci Kľúčovej akcie 2 sú aktivity zamerané na podporu kvalitnej a inovatívnej práce s mládežou; posilnenie postavenia mladých ľudí a podporu podnikateľského vzdelávania, sociálneho podnikania a neziskových aktivít medzi mladými ľuďmi a to najmä vo forme nadnárodných mládežníckych iniciatív a sociálnych podnikov. Táto akcia podporuje rozvoj, prenos a vykonávanie inovačných postupov, ako aj spoločných iniciatív spolupráce, vzájomného učenia sa a výmeny osvedčených postupov na európskej úrovni.

v rámci Kľúčovej akcie 3 sú to aktivity ako napr.: podujatia simulujúce fungovanie demokratických inštitúcií a úlohy subjektov zodpovedných za rozhodnutia; stretnutia a semináre, informačné podujatia medzi mladými ľuďmi a subjektmi zodpovednými za rozhodnutia v oblasti mládeže; podujatia na podporu diskusií a informácií o témach politiky v oblasti mládeže spojené s činnosťami organizovanými počas Európskeho týždňa mládeže; národné stretnutia a nadnárodné semináre. Táto akcia podporuje aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote a podporuje diskusiu o témach zameraných na témy a priority stanovené v rámci stratégie EÚ pre mládež a jej mechanizmov dialógu.

Podrobne sú priority rozpísané v Sprievodcovi programom Erasmus+, ktorý nájdete na tomto odkaze spolu s online formulármi projektových žiadostí: http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=460&vyzva=0

V prípade, že by ste chceli konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY.

 

Okrem programu Erasmus+, je 1. október termínom aj pre žiadosti  v rámci programu Európsky zbor solidarity pre rok 2019.

Projekty Európskeho zboru solidarity môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

ESC11 Dobrovoľníctvo: Dobrovoľnícke projekty podporujú dobrovoľnícke príležitosti pre mladých ľudí prostredníctvom individuálnych dobrovoľníckych činností alebo dobrovoľníckych tímov.

ESC21 Stáže a pracovné miesta: Touto akciou sa vykonáva profesijná časť Európskeho zboru solidarity podporovaním pracovných príležitostí a možností stáží pre mladých ľudí.

ESC31 Projekty v oblasti solidarity: Projekty solidarity podporujú aktivity solidarity v krajine iniciované, rozvíjané a implementované samotnými mladými ľuďmi.

ESC 52 Značka kvality: Tento formulár žiadosti umožňuje organizáciám uchádzať sa o európsky certifikát kvality pre dobrovoľníctvo, stáže a pracovné miesta.

Hlavný cieľ programu: Európsky zbor solidarity slúži na propagáciu solidarity ako morálnej hodnoty, najmä cez službu dobrovoľníctva. Cieľom programu je posilnenie angažovanosti mladých ľudí a organizácií v solidárnych aktivitách, čím prispieva ku posilneniu súdržnosti, solidarity, demokracie, aktívnemu občianstvu a podpore inklúzie v Európe.

Online formuláre projektových žiadostí a bližšie informácie o prioritách programu nájdete na tomto odkaze https://www.iuventa.sk/sk/granty/europsky-zbor-solidarity.ale

V prípade, že by ste chceli konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.