Program Erasmus+

Program Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (ďalej len Erasmus+) je vzdelávací program Európskej únie, ktorý podporuje medzinárodnú spoluprácu a mobilitu v oblasti mládeže a práce s mládežou. Je programom Európskej únie v oblastiach mládeže do roku 2027. Program buduje na 30-ročnej tradícii európskych programov v relevantných oblastiach. Odpovedá na súčasné socioekonomické výzvy v Európe, posilňovaním výchovy a práce s mládežou a mládežníckych stratégií. 

 

Program Erasmus+ vstupuje do programového obdobia 2021 – 2027 s ohlásením množstva nových príležitostí pre jeho účastníkov. Jednou z dôležitých noviniek programu Erasmus+ je určenie štyroch nových horizontálnych priorít, ktoré reflektujú aktuálne dôležité spoločenské témy. Medzi ne patrí inklúzia a diverzita, ktorá sa zameriava na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, sociálnym či ekonomickým; digitálna transformácia orientovaná na sprístupnenie digitálnych technológií a inovácií všetkým oblastiam vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu; environmentálna udržateľnosť a klimatické ciele, ktoré by sa mali dostať do budúcich učebných plánov, zvyšovať povedomie o klimatickej situácii a podporovať udržateľné správanie; a aktívna participácia, ktorá rozvíja sociálne a multikultúrne kompetencie, kritické myslenie a aktívne občianstvo založené na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou.

Program Erasmus+ sa usiluje o naplnenie nasledujúcich cieľov:

Priority programu?

Inklúzia a diverzita: zameranie na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých ľudí so znevýhodnením - zdravotným, sociálnym či ekonomickým 

◾ Environmentálna udržateľnosť: realizácia projektov environmentálne udržateľným spôsobom, zvyšovanie povedomia účastníkov o ekologických témach.  

◾ Digitalizácia: implementovanie digitálnych prvkov pri realizácii aktivít alebo orientovanie projektu na tému digitalizácie práce s mládežou 

◾ Participácia: podpora aktívneho občianstvo, účasti na demokracii a posilňovaní európskej identity ako aj aktívne zapájanie účastníkov projektov do celého projektového cyklu projektu.

Pre koho je určený?

◾ mladých ľudí vo veku 13-30 rokov (nie je podmienkou byť študentom)
◾ pracovníkov s mládežou (bez vekového obmedzenia)

O programe Erasmus+ sa môžeš dozvedieť viac aj v tomto videu. 

Partnerské krajiny susediace s Europskou Uniou: 

 

  • Západný Balkán (Region 1.): Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora
  • Východné partnerské krajiny (Region 2.): Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina
  • Južné Stredomorské krajiny (Region 3.): Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria a Tunisko
  • Ruská Federácia (Region 4.)

Ako účastník aktivít Erasmus+ máš možnosť: 

 

◾ Zúčastniť sa mládežníckej výmeny doma alebo kdekoľvek v Európe, stať sa súčasťou Dialógu s mládežou a predstaviť svoje potreby a názory politikom a ďalším osobám s rozhodovacou právomocou, či vzdelávať sa ako aktívny pracovník s mládežou
◾ možnosť vycestovať do viac ako 30 európskych krajín
◾ získať medzinárodne uznávaný certifikát Youthpass, ktorý vypovedá o tvojich novo získaných vedomostiach a zručnostiach
◾využiť získané vedomosti a skúsenosti ďalej pri osobnom uplatnení alebo rozvoji práce s mládežou na Slovensku

Ako organizátor aktivít Erasmus+ máš možnosť: 

 

◾vytvoriť vlastný krátkodobý projekt alebo dlhodobé strategické partnerstvo
◾podporiť mladých ľudí a pomôcť im zrealizovať vlastný projekt
◾aktívne zapojiť mladých ľudí do verejného diania prostredníctvom projektov zameraných na dialóg s mládežou
◾ realizovať semináre, školenia, mládežnícke výmeny, študijné návštevy či job-shadovingy medzinárodného rozmeru
◾ zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými pracovníkmi s mládežou

Aké sú ďalšie možnosti zapojenia?

Akreditácie

Akreditácie sú určené pre organizácie, ktoré majú bohaté skúsenosti v oblasti práce s mládežou a pôsobia min. 2 roky v rámci lokálnej práce s mládežou. Predchádzajúca účast v programe Erasmus+ nie je podmienkou. V niekoľkých bodoch ponúkame základne fakty k akreditáciam:

◾ Akreditácia kladie dôraz na dlhodobý startegický prístup a rozvoj kvality práce s mládežou v organizácii a zároveň posyktuje jednoduchší prístup a stabilitu financovania. 
◾ Platnosť akreditácie - po celú dobu trvania programu, teda do roku 2027. 
◾ Akreditované organizácie podávajú len raz ročne jednoduchú žiadosť o grant 

Program ponúka niekoľko grantových možností:

Kľúčová akcia 1 - Mládežnícka výmena

V rámci tejto aktivity je možné získať finančný grant na projektový zámer, ktorý slúži na stretnutie skupín mladých ľudí (16 - 60 účastníkov) vo veku 13-30 rokov z minimálne dvoch krajín EÚ a partnerských krajín. Cieľom takéhoto stretnutia je, aby si mladí ľudia navzájom vymenili svoje kompetencie (vedomosti, zručnosti a postoje) v rámci témy, ktorá spadá do priorít programu Erasmus+, je pre nich zaujímavá a chcú sa v nej vzdelávať.

Chcem vedieť viac! 

Kľúčová akcia 1 - mobilita pracovníkov s mládežou

V rámci tejto aktivity je možné získať finančný grant na projektový zámer prostredníctvom, ktorého je možné zrealizovať školenie, seminár, študijnú návštevu alebo job-shadowing určené pre pracovníkov s mládežou.

Chcem vedieť viac

Kľúčová akcia 1 - Aktivity participácie mládeže

Aktivity zamerané na podporu aktívnej participácie mládeže na demokratickom živote. Umožňujú mládeži napr. komunikovať s osobami, ktoré majú moc rozhodovať o veciach vplývajúcich na ich život (učitelia, starostovia, primátori, poslanci obce a mesta, poslanci NRSR atd.). Mladí ľudia budú mať možnosť predstaviť svoje potreby a problémy zodpovedným osobám a hľadať spoločné riešenia, ktoré budú v rámci proejktu a po ňom spoločne realizovať.

Chcem vedieť viac

Kľúčová akcia 2 - Partnerstvá pre spoluprácu

Táto akcia umožňuje zúčastneným organizáciám získať skúsenosti z medzinárodnej spolupráce a posilňovať ich kapacity, ale tiež na tvorbu vysoko kvalitných inovatívnych výstupov. Môže to byť pomerne jednoduchý projekt spolupráce medzi malými organizáciami ako aj komplexné partnerstvo zamerané na rozvoj a výmenu inovatívnych príkladov dobrej praxe a výstupov naprieč vzdelávaním. Projekty by mali zahŕňať inováciu, uznávanie neformálneho vzdelávania, IKT, nové prístupy, spolupácu a spoločné riešenia verejného, súkromného, akademického či neziskového sveta v rámci oblasti práce s mládežou. 

Chcem vedieť viac

Kľúčová akcia 2 - Malé partnerstvá

Malé partnerstvá sú vhodné pre nováčikov/prvoaplikantov, ale na druhej strane sú menej vhodné pre skúsené alebo malé organizácie. Pre organizácie by to mal byť prvý krok k spolupráci na európskej úrovni. Malé partnerstvá by zároveň mali podporovať začlenenie cieľových skupín s nedostatkom príležitostí a tiež podporovať aktívne európske občianstvo a priniesť európsky rozmer na miestnu úroveň. 

 

 

Chcem vedieť viac

 

Erasmus+ šport

Program Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu je zameraný na oblasť neformálneho vzdelávania a jeho cieľovou skupinou sú športoví zamestnanci (tréneri, doborovoľníci a iní zamestnanci) v športových organizáciách/kluboch na amatérskej úrovni. Súčasťou tohto druhu vzdelávania sa môžete stať aj Vy vďaka grantovej podpore programu Erasmus+, ktorého súčasťou je aj oblasť športu.

 

Chcem vedieť viac

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.